Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Забезпечення зобов’язань

Для належного виконання зобов’язань існують також певні засоби стимулювання боржника. Такими засобами є відшкодування збитків, а також інші способи виконання зобов’язань. Такими способами є неустойка (пеня, штраф), застава, порука, завдаток, гарантія, притримання.

Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом чи договором сума, яку боржник повинен передати кредитору у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного зобов’язання за кожен день прострочення.

Застава – це зобов’язання, за яким кредитор має право у разі невиконання боржником зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна, переважно перед іншими кредиторами цього боржника. (Види застави: іпотека, заклад).

Порука – це зобов’язання, за яким поручитель повинен перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов’язання в повному обсязі або в частині, яка невиконана.

Завдаток – це грошова сума або рухоме майно, яке передається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів на підвердження його виконання.

Гарантія – це субсидіарне зобов’язання, що видається банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією, за яким банк (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципом) свого обов’язку.

Притримання – це правовідносини, за якими кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові, має право притримати її у себе до моменту належного виконання зобов’язання боржником щодо цієї речі.

Зобов’язання припиняється:

1)                      виконанням;

2)                      проведеним належним чином;

3)                      наданням відступного;

4)                      зарахуванням;

5)                      за домовленістю сторін;

6)                      прощенням боргу;

7)                      поєднанням боржника і кредитора в одній особі;

8)                      неможливістю виконання (форс-мажор);

9)                      смертю фізичної особи або ліквідацією особи.

У разі порушення зобов’язання наступають такі правові наслідки:

–   зміна умов зобов’язання;

–   припинення зобов’язання в односторонньому порядку;

–   сплата неустойки;

–   відшкодування збитків та моральної шкоди.

загрузка...