Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Задачі

 1. Потужність трактора, що був випущений в минулому році, складала 110 к.с., а його вага – 3,56 т. в поточному році розпочато випуск тракторів потужністю 150 с.к., вага яких у порівнянні з базовою моделлю зросла на 10%.

Визначити відносну матеріалоємкість старої та нової моделей.

 1. Чиста вага станка 350 кг, величина фактичних відходів при обробці заготовки 92 кг. В  результаті удосконалення технології виготовлення деталей відходи планується скоротити на 10 %.

Визначити коефіцієнт використання металу та частку відходів до          і після зміни технології.

 1. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, обертання оборотних засобів підприємства, якщо відомо, що випуск продукції за рік склав 10000 одиниць; собівартість виробу  80 тис. грн., ціна виробу на 25 % перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних засобів – 50000 тис. грн.; тривалість виробничого циклу виготовлення виробу – п’ять днів; коефіцієнт зростання витрат  у незавершеному виробництві – 0,5.
 2. У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на      250 млн. грн., середньоквартальні залишки оборотних засобів буде скорочено на один день. Визначити:

1)      коефіцієнт обертання оборотних засобів і час одного обороту в днях у першому кварталі;

2)      коефіцієнт обертання оборотних засобів та їх абсолютну величину у другому кварталі;

3)      вивільнення оборотних засобів в результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних засобів.

 1. Розрахувати величину виробничого запасу металу для забезпечення виконання виробничої програми підприємства – 10000 одиниць продукції та чисту вагу одиниці продукції при плановому коефіцієнті використання металу 0,72.

Поставки металу здійснюються 1 раз в місяць, річна потреба металу – 800 т.

 1. Виручка від реалізації товарів склала 25 млн. грн. середня сума оборотних засобів – 2,5 млн грн.

Визначити коефіцієнт обертання оборотних засобів та коефіцієнт      їх завантаження.

 1. Наявність основних засобів, інших позаоборотних активів підприємства  на початок і кінець року відповідно становить 5400 та 6000 тис. грн. Джерела власних і прирівняних до них коштів на початок і кінець року – 6000 і 7500 тис.грн. відповідно. Сталі пасиви – 95 і 108 тис.грн. відповідно. Наявність оборотних фондів – 700 і 1200 тис.грн. Фонди обігу на початок і кінець року – 250 і 520 тис.грн. відповідно. Сукупний норматив власних оборотних засобів за станом на кінець року становить 1450 тис.грн.

Розрахувати:

1)      вартість оборотних засобів;

2)      джерела власних і прирівнених до них оборотних засобів;

3)      надлишок чи нестачу власних джерел у формуванні оборотних засобів.

 1. Вихідні дані балансу підприємства (тис. грн.):

Оборотні активи – 6000 грн.; короткострокові зобов’язання – 4000; капітал, фонди і резерви – 14500; сума довгострокових позикових коштів 2400; основні засоби та позаоборотні активи  – 14900.

Визначити показники фінансового стану підприємства.

 1. Вихідні дані балансу підприємства (тис.грн.) кошти на поточному рахунку – 20000; дебіторська заборгованість – 2900; запаси і витрати – 40500; готівкові кошти в касі  – 100; короткострокові зобов’язання 55960.

Визначити ліквідність підприємств.

10.  Розрахувати норматив оборотних засобів по розрахунках із заготівельними організаціями за наступних умов: фактично реалізовано продукції заготівельній організації підприємством на суму 850 тис.грн. періодичність надходження коштів від заготівельної організації – 5 днів. Обсяг реалізованої продукції на плановий рік  – 980 тис. грн.

11.  Згідно бізнес-плану підприємство планує отримати прибутки за три наступних роки у розмірі 700; 800 та 1000 тис. податок на прибуток – 30%. Дисконтна ставка доходності – 11%. Сума амортизаційних відрахувань за вказані роки відповідно становить 15; 16; 18 тис. грн. Початкові інвестиції гідно бізнес-плану 1,3 млн. грн.

Визначити:

1)      суму податку  на прибуток;

2)      грошовий потік;

3)      теперішню вартість грошових потоків;

4)      чисту теперішню вартість.

12.  Визначити норматив  оборотних засобів на запаси готової продукції, якщо її залишки по місяцям поточного року склали на 1.01. – 3 тис. грн.; 1.03 – 3,8 тис.грн.; 1.04 – 7,0 тис. грн.; 1.05 – 4,2 тис. грн.; 1.06 – 4,6 тис. грн.; 1.07 – 4,9 тис. грн.; 1.08 – 4,8 тис. грн.; 1.09 – 5,0 тис. грн.; 1.10 – 4,6 тис. грн.; 1.11 – 4,2 тис. грн.; 1.12 – 3,9 тис. грн. Фактичний обсяг реалізації продукції 870 тис. грн., плановий – 900 тис. грн.

13.  Продукція підприємства по собівартості дорівнює 686 тис. грн., в якій матеріальні витрати складають 88 %. Використовуючи ці дані, обчисліть розмір відрахувань до Пенсійного фонду та Фонду обов’язкового державного соціального страхування.

14.  Продисконтувати вексель з терміном погашення 2 місяці, сумою боргу 10000 грн. та місячною дисконтною ставкою 5%.

15.  Визначити зміну коефіцієнта покриття протягом року на підставі таких даних підприємства: запаси і витрати на початку року – 2280 тис. грн.; в кінці – 2510 тис. грн.; грошові кошти, розрахунки та інші активи на початку року – 1180 тис.грн.; в кінці – 1996 тис. грн.; розрахунки та інші пасиви на початку року – 2560 тис. грн.; в кінці – 2984 тис. грн.

16.  Виручка від реалізації продукції та послуг протягом року – 2400 тис. грн. Залишки оборотних засобів згідно квартальних балансів, тис. грн.: на 1.01. – 700; на 1.04. – 760; на 1.07.- 740; на 1.07.- 700; на 1.10.- 790; на 31.12.- 810.

Визначити:

 • середньорічні залишки оборотних засобів підприємства;
 • тривалість одного обороту в днях;
 • кількість оборотів за рік.

17.  Використовуючи рівномірний метод нарахування амортизації, визначити суму амортизаційних відрахувань на обладнання балансовою вартістю 100 тис. грн., терміном його експлуатації – 5 років, ліквідаційною вартістю – 400 грн.

18.  Визначити суму амортизаційних відрахувань на основні засоби, балансова вартість яких 140 тис. грн., строк експлуатації – 5 років. Використати подвійно-понижуючий метод нарахування амортизації.

19.  Визначити суму амортизаційних відрахувань на основні фонди третьої групи (балансова вартість – 500 тис. грн.) з використанням прискореного методу нарахування амортизації.

20.  Розрахувати суму додаткового кредиту, що може бути наданий банком постачальнику, якщо заборгованість по короткостроковому кредиту на дату перевірки забезпечення – 270 тис. грн.; сума приросту нормативу власних обігових коштів – 15 тис. грн.; ліміт кредитування на день перевірки забезпечення – 80 тис. грн.; прострочена заборгованість на дату перевірки забезпечення  – 95 тис. грн.

загрузка...