Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств /далі – Методичні рекомендації/ розроблені відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами та доповненнями), Закону України від 22 травня 1997 р. № 283 “Про оподаткування прибутку підприємств” (зі змінами та доповненнями) та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдності в складі і класифікації витрат, застосування методики їх планування та обліку і визначення собівартості продукції  (робіт,  послуг) в сільськогосподарських підприємствах різних  організаційно-правових форм і форм власності, включаючи їх допоміжні і підсобні підрозділи / далі – підприємства /.

Дія Методичних рекомендацій поширюється на структурні підрозділи не­­­сільськогосподарських підприємств, що займаються виробництвом  сільськогосподарської продукції.

1.2. Собівартість продукції (робіт, послуг) – це витрати підприємства, пов’язані з виробництвом продукції, ви­­­конанням робіт та наданням послуг.

1.3. Планування (нормування) собівартості продукції (робіт,  послуг) пе­­­редбачає найбільш ефективне використання матеріально-технічних і грошових ресурсів на основі нормативів та забезпечення дії противитратного механізму відповідно до технологічних умов та вимог охорони навколишнього середовища.

1.4. Метою обліку витрат та визначення собівартості продук­­­ції (робіт, послуг) є документоване, своєчасне, повне і досто­­­вірне відображення фактичних витрат на ви­­­робництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресур­­­сів.

1.5. Калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) здійснюється для визначення ефективності  запланованих і фактично здійснених агротехнічних, технологічних, організа­­­ційних і економічних заходів,  спрямованих на розвиток і вдо­­­сконалення виробництва та для обгрунтування цінової політики підприємства.

1.6. Витрати, проведені в іноземній валюті, перераховуються у грошову одиницю України за курсом Національного банку на момент здійснення операцій.

загрузка...