Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ по оформленню курсової роботи

Курсова робота є обов’язковою формою навчального процесу у вищих навчальних закладах.

1. Методичні рекомендації призначені для студентів і викладачів-консультантів.

Мета рекомендацій — виробити загальні підходи до написання і захисту курсової роботи. Проте, кожному автору надається можливість глибокої самостійної, творчої роботи, і чим виший її рівень, чим оригінальніше розкриті зміст теми і проблеми, тим вищі значимість і оцінка проведеної автором роботи.

2. Підготовка курсової роботи є важливою формою творчого завершення вивчення дисциплін в обсягах, розрахованих на спеціалістів всіх профілів, поглиблене вивчення певної проблеми, її теоретичне осмислення і закріплення навичок щодо виконання майбутніх функцій за спеціальністю.

3. Виконання і захист курсової роботи є заключним етапом вивчення дисциплін і спецкурсів.

4. Обираючи тему, необхідно розглядати курсову роботу, в залежності від спеціалізації студента, як частину майбутньої дипломної роботи, перший етап її підготовки.

5. За період навчання в інституті студент повинен виконати не менше З курсових робіт з: 1) економіки; 2) менеджменту; 3) курсів з обраної спеціальності.

І. Обрання, закріплення теми і консультанта

1.1. Перелік рекомендованих тем курсових робіт розробляється кафедрами у відповідності з навчальними програмами на початку навчального курсу, з якого виконується курсова робота.

1.2. Темою курсової роботи може бути також проблема, яка розробляється студентом на замовлення підприємства, фірми або організації, які направляють студентів на навчання або, виходячи з потреб організації, на розсуд студента, якщо він працює.

Автор має право зробити уточнення або зміни обраної теми, належно обгрунтувавши їх необхідність, а також запропонувати самостійно сформульовану тему, яка відповідає його нахилам і науковим інтересам, яка дає можливість максимально використати досвід практичної діяльності.

1.3. Обрання теми курсової роботи і узгодження та затвердження її на кафедрі здійснюється протягом перших 20 днів навчання в тому семестрі, в якому планується курсова робота.

На бажання студента тема курсової роботи може бути затверджена значно раніше.

1.4 Для написання курсової роботи кафедра виділяє керівника, який допомагає студенту у кінцевому формулюванні теми курсової роботи, розробці її концепції, структури.

1.5. При закріпленні керівника студент може висловити своє побажання щодо конкретної кандидатури, яке кафедра, по можливості, повинна врахувати.

1.6. Консультування студентів проводиться у вільний від занять час і в міру    необхідності.

1.7. Студент узгоджує з консультантом графік поетапної підготовки курсової  роботи з урахуванням часу її подання і захисту. Термін виконання роботи не повинен перевищувати 1,5 – 2 місяці.

У встановлені графіком строки студент звітує про зроблену роботу перед консультантом. В порядку контролю його повідомлення може бути заслухане на засіданні кафедри.

Після ознайомлення консультанта зі змістом курсової роботи студент усуває недоліки, з урахуванням зауважень, і оформляє роботу для захисту.

II. Обсяг та  структура курсової роботи

2.1. Обсяг курсової роботи визначається змістом, її структурою, характером викладу матеріалу і може становити орієнтовно 20-25 сторінок машинописного тексту.

2.2. Структура курсової роботи:

План роботи.

Вступ.

Перший розділ.

Другий розділ.

Третій розділ.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

2.3. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її практична цінність і відповідність вимогам розвитку економіки в умовах переходу до ринкових  відносин,  визначаються  основні  завдання,  котрі  будуть вирішуватись при написанні курсової роботи (тобто, студент має відповісти на запитання, чому він зацікавився даною темою).

Приблизний обсяг вступу 2-3 сторінки.

2.4. Перший розділ містить теоретичні основи досліджуваної проблеми, огляд наукових джерел, різні підходи до вивчення матеріалу.

Тобто у даному розділі студент повинен підготувати базу і довести необхідність конкретних напрямів покращання діяльності об’єкта, який досліджується, що дає можливість зробити обгрунтовані пропозиції.

2.5. Другий розділ починається з короткої характеристики підприємства і на його матеріалах розкриває зміст теми, показує значення і стан аналізованих питань з проведенням розрахунку економічної ефективності об’єкта дослідження.

2.6. Подається критична оцінка організації фінансів на підприємстві та розробляються пропозиції по її покращанню з обов’язковим їх економічним обгрунтуванням. Якісно виділяє роботу використаний (за можливості) закордонний досвід проблеми, що вивчається. В цьому розділі використовуються різноманітні програми, концепції, підходи та пропонуються заходи та напрямки підвищення економічної ефективності ведення підприємницької діяльності.

2.7. Як підсумок пропонуються  короткі висновки та пропозиції по обраній темі і додається список використаної літератури

2.8. У додатки виносяться об’ємні таблиці, положення, статути, баланси та інші матеріали, на які мають бути посилання в тексті роботи. Тут же можуть бути представлені різні види оперативної документації.

Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути відповідно оформлена. Вона починається титульною сторінкою з вказівкою назви навчального закладу, кафедри, теми, автора, керівника, його вченого ступеня і звання, міста, де знаходиться ВУЗ і календарного року (див. додаток 1).

Потім розміщується план курсової роботи, який відображає її структуру (розділи, параграфи) з позначенням сторінок їх розміщення.

Далі йдуть вступ, розділи, закінчення, список використаної літератури, додатки.

Слід дотримуватись необхідних пропорцій всіх частин курсової роботи. Зокрема, вступ і закінчення не можуть займати більш як 15% загального обсягу. Розподіл матеріалу по розділах має бути відносно рівномірним.

Текст розміщується на одному боці листка білого паперу формату А4 з дотриманням таких розмірів поля:

лівого не менше 30 мм;

правого не менше 10 мм;

верхнього не менше 25 мм;

нижнього не менше 20 мм.

Абзаційні відступи рівні 3-5 знакам. Заголовки відокремлюються зверху і знизу трьома інтервалами.

Всі сторінки нумеруються. Загальна нумерація сторінок курсової роботи починається з титульної сторінки, але порядковий номер на ній не ставиться; на всіх наступних він розташований посередині верхнього поля.

Розділи і параграфи повинні мати заголовки і писатися (друкуватися) великими літерами.

Необхідно правильно оформити науково-довідковий апарат курсової роботи.

Обов’язкові точні загальноприйняті виноски на кожній сторінці при цитуванні чи запозиченні положень, використання фактичного матеріалу, результатів досліджень інших авторів, посилань на досвід.

У виносках бажано повніше вказувати опубліковані джерела: книги, брошури, статті, буклети, плакати і листівки, матеріали центральних, обласних і районних газет, які висвітлюють досвід з проблеми, яка досліджується.

Список використаних джерел і літератури складається з дотриманням загальноприйнятих вимог, які висуваються до робіт, що готуються до друку (додаток 2).

Обов’язкова умова високої якості роботи – її грамотність, сувора логіка викладу, правильність мовностилістичного оформлення.

Після повного завершення курсової роботи, вона передається керівникові на перевірку та допуск до захисту.

Порядок захисту курсової роботи.

4.1. Захист курсової роботи проводиться перед комісією з трьох викладачів кафедри. Комісія уважно вислуховує студента по темі дослідження і ставить перед ним додаткові запитання.

4.1.а. Процедура захисту складається з короткої доповіді студента (до 10 хвилин) про мету, зміст і конкретні пропозиції, які містяться в курсовій роботі; відповідей на зауваження і пропозиції консультанта; відповідей на запитання членів комісії.

Курсова робота оцінюється на “відмінно”, “добре”, “задовільно” і “незадовільно”.

4.2. Проте необхідно звернути увагу, що процес безпосереднього захисту – це  найбільш відповідальний етап в курсовій роботі студента. Вона може бути  оцінена керівником, наприклад, на “відмінно”, але при захисті її студентом оцінка може бути знижена; або при оцінці “добре”, яку поставив керівник, при захисті оцінка може бути підвищена на “відмінно” і т.д.

Студенту слід мати на увазі, що оцінку, яку дав роботі керівник, можуть  не підтримати члени комісії  через її зміст, оформлення, висновки і тощо.

4.3. Якщо робота оцінена комісією “незадовільно”, студенту надається можливість переробити її, або обрати іншу тему і через 20 днів подати її на кафедру для повторного захисту.

Рекомендації

по складанню списку використаної літератури до курсової роботи

При складанні списку використаної літератури до курсової роботи необхідно взяти до уваги такі основні положення:

1. На перше місце виносяться основні нормативні документи і матеріали (державні і урядові).

2. Після офіційних видань розміщуються друковані видання суспільно-політичного, соціального, економічного, природниче -наукового, соціально-культурного характеру в залежності від теми і основних напрямків, які висвітлюються в курсовій роботі.

3. Вказуючи літературні джерела (книги, брошури), необхідно на перше місце винести прізвище автора, його ініціали, назву; якщо немає автора, то після назви даються відомості про інших людей, які беруть участь у створенні книги, а саме: редактора, укладача і т.д. Далі вказуються вхідні дані: місце видання, назва видавництва (назва видавництва в лапки не береться), рік видання. Зверніть увагу на розділові знаки. Наприклад: Тимошенко І.І. Мікроекономіка.-К.:-Пошук, 1995.

4. Використовуючи статтю з книги або журналу, вказують автора статті, назву і лише потім – повний опис джерела. Використовуючи статтю з книги, перед описом дається скорочення (В кн.). Наприклад: Іванов П.В. Проблеми сучасної економіки, – В кн.: Економічна реформа.- К-: Вища школа, 1996.- с.7- 23.

5. Використовуючи статтю з журналу, повний опис включає назву журналу, рік, номер, сторінки, на яких розміщена стаття.

6. Використовуючи статтю, яка опублікована в газеті, в повному описі джерела вказуються назва газети, рік, число.

загрузка...