Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Вивчення дисципліни “Правознавство” у вищих навчальних закладах має важливе значення в загальній системі підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей та здійснюється за програмою, затвердженою Міністерством аграрної політики.

Мета вивчення дисципліни «Правознавство» – формування сучасного рівня правової свідомості та правової культури; усвідомлення необхідності побудови правової держави та дотримання верховенства Конституції України, верховенства права у суспільстві; набуття практичних навичок по використанню діючого законодавства у майбутній професійній діяльності.

Недостатня правова підготовка фахівців призводить до втрат у сфері економіки та порушень фінансової, договірної та службової дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студенти заочної форми навчання повинні знати:

  • •загальні закономірності виникнення і розвитку держави і права, їх взаємозв’язок і роль, яку вони відіграють в забезпеченні життєдіяльності суспільства;
  • •процес виникнення, формування держави і права України;
  • •соціальне призначення демократії, природних і невідчужуваних прав і свобод людини;
  • юридичне та політичне значення Конституції у політичній і правовій системах;
  • різні джерела права України, їх зміст в системі правового регулювання стосовно своєї професійної діяльності;

• значення права для правонаступництва кращих стандартів у галузі прав і свобод людини в національному законодавстві.

Вміти:

  • • застосовувати знання про державно-правову систему України в своїй професійній діяльності;
  • • використовувати Конституцію України, як Основний закон прямої дії;
  • • орієнтуватися в системі чинного законодавства;
  • • визначати вірну юридичну кваліфікацію в межах своїх професійних обов’язків;
  • • розробляти проекти угод, інших актів і документів з використанням чинних правових норм.

Порядок виконання та оформлення контрольної роботи

З дисципліни “Правознавство” студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, яка складена відповідно до типової програми.

Самостійне виконання контрольної роботи дає змогу студентам глибше вивчити програмний матеріал дисципліни, сформувати навички логічного мислення, ознайомитись із нормативними документами.

1. Контрольна робота містить чотири теоретичних і чотири практичних завдання. Номер варіанта контрольної роботи визначається за двома останніми цифрами залікової книжки студента. Наприклад, номер 1025. Отже, варіант контрольної роботи буде знаходитись на перетині рядка з цифрою 2 та стовпчика з цифрою 5 (див. таб. розподілу завдань).

2. Виконується контрольна робота в учнівському зошиті з обсягом від 12 до 16 сторінок. Можливе оформлення контрольної роботи в друкованому вигляді з наступними вимогами: шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5, поля – верхнє 2 см., ліве 2 см., нижнє 2 см., праве 1 см.

3. На титульній сторінці роботи вказати дисципліну, групу, прізвище, ініціали, номер варіанта, домашню адресу.

4. При висвітленні теоретичних питань потрібно вказувати номер питання та його зміст. Відповіді повинні були чіткими, конкретними і обґрунтованими.

5. Рішення практичних завдань повинно опиратись на теоретичний матеріал. Відповідь повинна бути логічно послідовною, конкретною і достатньо аргументованою. Обов’язкове використання нормативно – правових актів, зокрема кодексів та законів (вказуються номери відповідних статей із кодексів, законів, робляться відповідні висновки).

Робота над вирішенням завдань повинна носити творчий, аналітичний, критичний та самостійний характер.

6. У кінці роботи вказати список використаних джерел за юридичною силою цих джерел.

7. Контрольну роботу потрібно виконувати охайно, грамотно, залишаючи поля для зауважень викладача та чисту сторінку для написання рецензії. Сторінки контрольної роботи слід пронумерувати, поставити підпис і дату виконання. Роботи, виконані не за своїм варіантом, не рецензуються.

При утрудненнях, що можуть виникнути в процесі виконання контрольної роботи, потрібно звернутись у навчальний заклад за консультацією.


загрузка...