Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Залік з банківскьких операцій(Ірпенський Економічний Коледж)

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни “Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1. Комерційні банки – це: А) економічні установи, що здійснюють універсальні банківські операції головним чином за рахунок в своїх фінансових заощаджень;

Б) кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції головним чином за рахунок грошових коштів залучених у вигляді внесків і депозитів;

В) фінансові установи, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування головним чином за рахунок залучених грошових коштів.

2.   Контроль фінансово-господарської діяльності банку здійснює: А) правління або дирекція;

Б) спостережна рада банку;

В) збори товариства;

Г) ревізійна комісія.

3.     Власний капітал банку – це: А) сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні банку;

Б) фонд ресурсів, який створюється завдяки діяльності банку;

В) фонд ресурсів, що були внесені засновниками, акціонерами (учасниками) банку і належать їм.

4.    Операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси, називають: А) депозитні операції;

Б) пасивні операції;

В) активні операції.

5. Які порушення розрахунково-касової дисципліни допустило підприємство: А)сплатило готівкою з виручки, що надійшла до каси, за прид­бані в постачальника товари на суму 5,0 тис. грн.;

Б) здало  виручку з  каси  в  банк  на третій день,  після  її  надхо­дження до каси.

6.  Яким слід вважати акредитив, якщо покупець (акредитиводавець) завчасно депонує кошти для розрахунків з постачальниками: А) безвідзивним;

Б) покритим;

В) акцептованим;

Г) гарантованим.

7.  Векселі поділяються на: А) прості і переказні;

Б) готівкові і безготівкові;

В) депозитні та кредитні;

Г) вкладні і видаткові.

8.   У чому, на вашу думку, полягає  сутність кредиту: А) це економічні відносини, що виникають між кредитодавцем і кредитоодержувачем;

Б) це капітал, який береться під позику у грошовій формі та надається в тимчасове використання суб’єктам господарювання на умовах забезпеченості,   повернення,  терміновості,   оплати  та  цільового   використання;

В) це рух вартості в сфері товарного обміну;

Г) це позичка в грошовій або товарній формах на умо­вах повернення.

9. Лізинговий кредит – це: А) надання суб’єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари й надані послуги;

Б) надання суб’єктами господарювання взаємної відстрочки платежів за товарно-матеріальні цінності;

В) взаємна передача суб’єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди;

Г) надання банком кредиту на умовах відстрочки.

10. Які потрібно подати документи в банк для отримання кредиту: А) фінансову звітність, бізнес-план, техніко-економічне обгрунтування;

Б) договір застави, висновок аудиторської фірми;

В) документ про відведення земельної ділянки;

Г) позитивне рішення економічної експертизи.

11.  Акція являє собою: А) боргове зобов’язання позичальника перед кредитором, яке оформляється не кредитною угодою;

Б) цінний папір, який випускається фінансовими посередниками для мобілізації коштів з метою їх наступного інвестування в цінні папери;

В) документ, який засвідчує право на певну частину власності і дає право на отримання певного прибутку.

12.  Обчислити прибуток банку за кредитною операцією. Сума кредиту – 23000 грн., річна % ставка – 12 %, терміном на 3 роки. А) 31280 грн.,

Б) 34231 грн.,

В) 29876 грн.

13.  За колом операцій, які виконуються банки поділяються: А) міжнародні, регіональні;

Б) роздрібні, оптові;

В) універсальні, спеціалізовані;

Г) малофілійні, багатофілійні, безфілійні.

14.  Пасивні операції, це такі операції: А) за допомогою яких банк формує свої ресурси;

Б) за допомогою яких банк розміщує свої кошти;

В) за допомогою яких банк формує свої ресурси.

15.   Які з перерахованих нижче розрахунків є безготівковими: А) розрахунки по оплаті праці робітникам з каси підприємства;

Б) розрахунки по оплаті товарів через установи банків;

В) розрахунки по оплаті товарів з каси підприємства;

Г) розрахунки по оплаті послуг через установи банків.

16. Операції з надання гарантій оплати векселів це: А) торгівельні операції;

Б) кредитні операції;

В) гарантійні;

Г) розрахункові операції.

17.  Які показники враховуються при встановленні розміру плати за кредит: А) тривалість терміну кредитування;

Б) об’єкт кредитування;

В) надані позикоотримувачем гарантії своєчасного повернення кредиту та пропозиції на кредитні             ресурси;

Г) наявність кредитного ризику.

18.  Торгівля цінними паперами – це: А) укладання та виконання угод щодо цінних паперів, яке не пов»язане з їх обігом;

Б) здійснення угод щодо цінних паперів, які передбачають оплату ними;

В) діяльність щодо перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів.

19.  Прибуток банку – це: А) різниця між його валовими доходами і валовими витратами;

Б) величина і структура активів банку;

В) джерело  надання додаткових послуг.

20. Безвідзивний акредитив – це: А) акредитив, за яким попередньо депонуються кошти на окремий рахунок;

Б) акредитив, який може бути змінений або анульований банком зі згоди постачальника;

В) акредитив, оплата за яким гарантується банком.

21.  Валюта – це: А) грошова одиниця певної країни, що використовується для виміру вартості товару;

Б) ціна національної валюти виражена в грошових одиницях іншої країни;

В) встановлення курсів іноземної грошової  одиниці.

22. Розрізняють такі банківські  послуги. Виберіть неправильну відповідь: А) залежновід контингенту споживачів;

Б) залежно від руху матеріального продукту;

В) залежно від плати за надання послуг;

Г) залежно від руху вартості.

23.  Лізинг можна розглядати як різновид: А) короткострокового кредиту , що надається в майновій формі і погашення здійснюється в розстрочку;

Б) довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашення здійснюється в розстрочку;

В) банківської операції з повернення клієнту несплачених коштів покупцем за розрахунковими документами.

24. Назвіть форми фінансової звітності банку. Виберіть неправильну відповідь. А) звіт про фінансові результати;

Б) звіт про прибутки та збитки;

В) звіт про рух грошових коштів;

Г) звіт про власний капітал;

Д) баланс.

25. Поширеною формою міжнародних розрахунків в сучасних умовах виступають: А) інкасові операції;

Б) розрахунки платіжною вимогою-дорученням;

В) оплата строкового переказного векселя.

 1. Факторинг – це:
А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом

передається банку;

Г) операція з виплати боргу свого клієнта в разі його неплатоспроможності.

27.  Фінансовий лізинг передбачає: А)надання об»єкта лізингу на строк понад один рік без права викупу;

Б) багаторазове надання об»єкта лізингу в оренду;

В)  виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень.

28.  Капітал – це: А) ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди;

Б) поточні обов»язки банку, що випливають з попередніх подій, виконання яких пов»Рязане з відпливом ресурсів;

В) залишкова частка в активах після відрахування всіх зобов»язань.

29. Чисте інкасо – це: А) інкасо фінансових документів що супроводжуються комерційними документами;

Б) інкасо векселів, чеків, платіжних розписок та інших документів, що використовуються для одержання платежу;

В) інкасо тільки фінансових документів.

 1. Посередницькі послуги – це:
А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) послуги у наданні яких бере участь третя сторона, яка виступає посередником;

Г) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом передається банку.

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з  дисципліни “Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1.  Характерною особливістю комерційних банків і їх основною ціллю діяльності є: А)  отримання прибутку;

Б) забезпечення стабільної грошової одиниці;

В) обслуговування клієнтів.

2.  Комерційний банк вважається створеним з часу його реєстрації: А) в книзі реєстрації банків та валютних бірж;

Б) в Кабінеті Міністрів України;

В) в Національному банку України;

Г) в республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та фінансово-кредитних установ.

3.  Капітал банку складається з: А) статутного, резервного, спеціального (страхового) фонду;

Б) резервного фонду, чистого доходу, інших доходів;

В) розподіленого прибутку;

Г) загального і спеціального резерву.

4.  За джерелами утворення банківські ресурси поділяються на: А) власні, залучені, запозичені;

Б) постійні, тимчасові;

В) активні, пасивні;

Г) кредитні, депозитні.

5.  Скільки поточних рахунків і в яких установах банку має право
відкривати підприємство:
А)один рахунок в одній установі банку;

Б) два рахунки в одній установі банку;

В) декілька рахунків в різних установах банку.

6.  Покритий акредитив – це: А) акредитив, при відкритті якого кошти платника бронюються на окремому рахунку в банку;

Б) акредитив, який відкривається покупцем в банку постачальника шляхом видачі йому права списувати всі суми акредитива з кореспон­дентського рахунку банку-емітента;

В) акредитив, який  може бути змінений чи анульований банком за згоди постачальника, на ім’я якого він був висунений.

7. Простий вексель – це: А) безумовне зобов»язання здійснити платіж;

Б) безумовний наказ здійснити платіж;

В) розрахунковий документ;

Г) дольовий цінний папір.

8.  Банківський кредит – це: А) іпотечний кредит;

Б) фінансовий кредит;

В) товарний кредит;

Г) комерційний кредит.

9. Об’єктом лізингу не можуть бути: А) машини та обладнання;

Б) ранспортні засоби;

В) засоби обчислювальної техніки;

Г) виробничі будівлі та споруди;

10. Які форми забезпечення кредиту ви знаєте: А) товарна і грошова форма;

Б) застава, гарантія або поручительство, страхування кредиту;

В) акредитив, доручення, вексель;

Г) кредиторська та дебіторська.

11.  Казначейський вексель – це: А) форма боргового зобов’язання держави;

Б) форма боргового зобов’язання комерційного банку;

В) боргове зобов’язання позичальника перед кредитором, яке оформляється не кредитною угодою.

12.  Обчислити прибуток підприємства за депозитним вкладом. Сума вкладу – 25000 грн., річна % ставка – 9 %, терміном на 3 роки. А) 31750 грн.,

Б) 31280 грн.,

В)  34231 грн.,

13. За наявністю мережі філій банки поділяються: А) міжнародні, регіональні;

Б) роздрібні, оптові;

В) універсальні, спеціалізовані;

Г) малофілійні, багатофілійні, безфілійні.

14.  Активні операції, це такі операції: А) за допомогою яких банк формує свої ресурси;

Б) за допомогою яких банк розміщує свої кошти;

В) за допомогою яких банк створює резервний фонд.

15.  Платіжне доручення – це: А) письмове   боргове   зобов’язання,   яке  дає  право   вимагати   від боржника уплати відповідної суми;

Б) письмове доручення власника рахунку перерахувати вказану в ньому суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів;

В) комбінований   документ,   який   вміщує   вимогу   постачальника (отримувача грошей)  і доручення платника.

16. Авалювання векселя – це: А) взяття банком на себе зобов»язання оплатити вексель;

Б) встановлення ціни на вексель при купівлі-продажу;

В) призначення особливого місця платежу;

Г) здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями.

17.  З якого моменту  нараховуються відсотки за користування кредитом: А) з моменту підписання кредитної угоди;

Б) з моменту одержання кредиту підприємством;

В) з моменту погашення першої частини кредиту позичальника;

Г) з моменту отримання доходу за рахунок кредиту.

18.  Основні цілі банківських інвестицій: А) отримання доходу, збереження капіталу і забезпечення його приросту;

Б)  регулювання та контроль діяльності банку;

В) погашення збитків від банківських операцій.

19.  За формою власності банки поділяються: А) міжнародні, регіональні;

Б) роздрібні, оптові;

В) універсальні, спеціалізовані;

Г) державні, приватні, кооперативні.

20. Вексельна форма розрахунків – це: А) розрахунки  між постачальником товарів  (послуг)  і платником з відстрочкою платежу на основі спеціального документу;

Б) письмове зобов’язання боржника сплатити відповідну суму гро­шових коштів своєму кредитору у встановлений строк;

В) письмове розпорядження власника рахунку установи банку перерахувати відповідну суму грошових коштів з свого рахунку на ра­хунок отримувача грошей.

21.  Валютний курс – це: А) грошова одиниця певної країни, що використовується для виміру вартості товару;

Б) ціна національної валюти виражена в грошових одиницях іншої країни;

В) встановлення курсів іноземної грошової  одиниці.

22.  В чому полягає суть факторингу ? А) банк купує у клієнта право розпоряджатися його рахунком;

Б) банк купує у клієнта право на передачу власності;

В) банк купує у клієнта право на вимогу боргу;

Г) банк купує у клієнта право купувати його рахунки-фактури.

23.  Розрізняють два види лізингу, а саме: А) фінансовий та оперативний лізинг;

Б) лізинг рухомого і нерухомого майна;

В) прямий і зворотній лізинг;

Г) майновий та грошовий лізинг.

24.  У звіті про прибутки і збитки: А) оцінюється діяльність банку;

Б) оцінюється платоспроможність банку;

В) оцінюється кредитний портфель банку та його ризики;

Г) жодна відповідь неправильна.

25. Інкасо – це: А) операції пов»язанні з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів;

Б) операції з комерційними і фінансовими документами, що здійснюються банками на підставі одержаних інструкцій з метою одержання акцепту або платежу;

В) інформація клієнта про надходження коштів на його рахунок.

 1. Лізинг – це:
А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом

передається банку;

Г) операція з виплати боргу свого клієнта в разі його неплатоспроможності.

27.  У трастових операціях беруть участь: А) як правило дві особи;

Б) як мінімум три сторони;

В) дві особи і більше;

Г) три особи.

28.  Основні банківські рахунки призначені: А) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

Б) для уточнення оцінки господарських засобів і їх джерел;

В) для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) для регулювання основних пасивних рахунків.

29. Документарне інкасо – це: А) інкасо фінансових документів що супроводжуються комерційними документами;

Б) інкасо векселів, чеків, платіжних розписок та інших документів, що використовуються для одержання платежу;

В) інкасо тільки фінансових документів.

30.  Консультаційні послуги – це: А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності щодо консультації клієнта з різноманітних питань економічного характеру (аналіз, бух.облік, звітність, оподаткування і т.д.).

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни “ Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1.     Залежно від економічного змісту всі види діяльності комерційного банку поділяються на: А) специфічні і кредитні послуги;

Б) депозитні і кредитні послуги;

В) активні і пасивні операції та послуги.

2.   Ліцензуваня – це: А) порядок видачі банкам дозволу на здійснення банківських операцій;

Б) порядок розгляду заяви та реєстрація банку;

В) контроль фінансово-господарської діяльності банку;

Г) дозвіл на формування статутного капіталу банку.

3.  Резервний фонд як складова основного капіталу формується для: А) забезпечення діяльності комерційного банку;

Б) покриття можливих збитків від банківських операцій;

В) покриття витрат пов’язаних з процесом діяльності комерційного банку.

4.  Нерозподілений прибуток – це: А) грошові ресурси, що резервуються банком;

Б) сума основного і додаткового капіталу;

В) джерело внутрішнього походження.

5.  Хто має право закрити поточний рахунок підприємства: А) податковий орган своїм розпорядженням;

Б) підприємство – власник рахунку за своєю заявою;

В) вищій орган своїм рішенням;

Г) судові органи своїм рішенням.

6.  Непокритий акредитив – це: А) акредитив, за яким передбачається депонування коштів;

Б) акредитив, платежі за яким гарантуються банком;

В)акредитив, який передбачає право банку постачальника спису­вати суми акредитива з кореспондентського рахунку банку, обслугову­ючого платника.

7. Переказний вексель – це: А) безумовне зобов»язання здійснити платіж;

Б) безумовний наказ здійснити платіж;

В) розрахунковий документ;

Г) дольовий цінний папір.

8.  На які цілі надається банківський кредит: А) фінансування оборотного капіталу;

Б) покриття збитків від господарської діяльності;

В) на збільшення статутного фонду підприємства;

Г) для внесення платежів у бюджет.

9.  Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між: А) підприємствами;

Б) комерційними банками й підприємствами;

В) державою та комерційними банками;

Г)державою та підприємствами.

10. Погашення комерційного кредиту здійснюється шляхом: А) перерахуванням коштів з поточного рахунку;

Б) сплати боржником за векселем:

В) переоформлення на банківський;

Г) передачі векселя іншій юридичній особі.

11.  Інвестиційний сертифікат: А) випускається відомими компаніями з метою мобілізації позикових коштів на більш дешевих умовах, ніж банківський кредит;

Б) цінний папір, який випускається фінансовими посередниками для мобілізації коштів з метою їх наступного інвестування в цінні папери;

В) документ, який засвідчує право на певну частину власності і дає право на отримання певного прибутку.

12. Обчислити прибуток банку за кредитною операцією. Сума кредиту – 35000 грн., річна % ставка – 11 %, терміном на 6 років. А) 58100 грн.,

Б) 57999 грн.,

В) 58145 грн.

13. Виконавчим органом банку є: А) правління або дирекція;

Б) спостережна рада банку;

В) збори товариства;

Г) ревізійна комісія.

14.  Власний капітал виконує такі функції: А) захисна, регулююча, забезпечення оперативної діяльності;

Б) кредитування, інвестування;

В) валютні, трастові і лізингові.

15.  Платіжна вимога-доручення – це: А) письмове доручення  власника рахунку перерахувати вказану в ньому суму зі свого рахунку на рахунок отримувача грошей;

Б) комбінований   документ,   який   вміщує   вимогу   постачальника (отримувача    грошей)    і    доручення    платника    про    перерахування відповідної суми коштів;

В) письмове зобов’язання встановленої форми, яке дає право його власнику вимагати уплати відповідної суми у встановлений строк;

16.  Інкасування векселя – це: А) взяття банком на себе зобов»язання оплатити вексель;

Б) встановлення ціни на вексель при купівлі-продажу;

В) призначення особливого місця платежу;

Г) здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями.

17.  Непряме кредитування – це: А) надання кредиту небанківським установам;

Б) надання кредиту позичальникам через посередників;

В) надання  кредиту кредиторам  на  вимогу позичальника  в  міру потреби в ньому;

Г) надання кредиту у вигляді матеріальних цінностей.

18. Що розуміють під банківськими інвестиціями: А) вкладення коштів у депозитні операції з метою отримання прибутку;

Б) вкладення коштів у цінні папери з метою отримання прибутку;

В) вкладання коштів у цінні папери з метою погашення позик.

19.  Прибутковість банку залежить : А) від ефективності використання його власних і залучених коштів;

Б) від кількості і розміру виданих кредитів;

В) від принципів комерційного розрахунку;

Г) від кількості клієнтів банку.

20. Касове обслуговування – це: А) сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів;

Б) сукупність банківських операцій з кредитування громадян;

В) система міжбанківських розрахунків.

21.  Конвертованість  валюти – це: А) грошова одиниця певної країни, що використовується для виміру вартості товару;

Б) ціна національної валюти виражена в грошових одиницях іншої країни;

В) встановлення курсів іноземної грошової  одиниці;

Г) здатність валюти вільно обмінюватись на будь яку іншу валюту.

22.  Трастові послуги – це: А) вид діяльності банків щодо управління майном;

Б) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом

передається банку;

В) вид діяльності банків щодо управління клієнтським рахунком та його майном;

Г) специфічна діяльність банку щодо управління та розпорядження майном клієнта за домовленістю.

23.  Залежно від джерел придбання об»єкта лізингу розрізняють: А) фінансовий та оперативний лізинг;

Б) лізинг рухомого і нерухомого майна;

В) прямий і зворотній лізинг;

Г) майновий та грошовий лізинг.

24.  Доходи – це: А) економічний показник діяльності банку;

Б) зменшення зобов»язань, що призводить до збільшення власного капіталу;

В) виникнення заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу.

25. Інкасо буває двох видів, а саме: А) чисте та документарне;

Б) покрите та непокрите;

В) допоміжне та трансфертне;

Г) підтверджене та непідтверджене.

 1. Гарантійні послуги – це:
А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом

передається банку;

Г) операція з виплати боргу свого клієнта в разі його неплатоспроможності.

 1. Доходи від трастових послуг формуються за рахунок:
А) комісйних винагород;

Б) встановлених НБУ ставок;

В) встановлених ставок;

Г) добровільних внесків.

28.  Регулюючі банківські рахунки призначені: А) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

Б) для уточнення оцінки господарських засобів і їх джерел;

В) для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) для регулювання основних пасивних рахунків.

29. Банківський переказ – це: А) розрахункова операція, яка здійснюється через подання телеграфного платіжного доручення одного банку іншому;

Б) розрахункова операція на здійснення платежу;

В) повідомлення одного банку іншому про здійснення розрахункової операції.

30.  Операційні банківські рахунки призначені: А) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

Б) для уточнення оцінки господарських засобів і їх джерел;

В) для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) для регулювання основних пасивних рахунків.

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни “ Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1.  Для реєстрації комерційного банку подаються документи до: А) Міністерства фінансів:

Б) НБУ;

В) Верховної Ради і НБУ.

2.  Банківські доходи поділяються на: А) процентні, комісійні, торгівельні тощо;

Б) управлінські, кредитні  та касові;

В) трастові, консультаційні, аудиторські.

3. Депозити поділяються на: А) строкові, до запитання, ощадні вклади;

Б) прості, привілейовані;

В) приватизаційні, інвестиційні;

Г) захисні, регулюючі та лімітовані вклади;

4. Захисна функція власного капіталу служить для: А) для страхування інтересів вкладників та кредиторів;

Б) для впливу на діяльність банку в цілому;

В) для формування інфраструктури і розгортання діяльності банку.

5.  Які з перерахованих нижче розрахунків є товарними: А) розрахунки підприємства з бюджетом;

Б) розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи;

В) розрахунки з кредитними установами по поверненню позики і сплаті відсотків;

Г) розрахунки за придбані електродвигуни.

6.  Відзивний акредитив – це: А) акредитив, який можна змінити чи анулювати без попередньої згоди постачальника;

Б) акредитив, який може бути змінений чи анульований тільки за наявності згоди постачальника;

В) акредитив, оплата за яким гарантується банком.

7. Операції з купівлі та продажу векселів це: А) торгівельні операції;

Б) кредитні операції;

В) гарантійні;

Г) розрахункові операції.

8.  Об’єктами кредитування можуть бути: А) грошові кошти;

Б) виконані роботи чи надані послуги;

В) готова продукція і товари;

Г) підприємства та господарські товариства.

9.  Що таке платоспроможність позичальника: А) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;

Б)здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов’язання перед клієнтами;

В) правильної відповіді немає.

10. Відсоткові ставки по кредитах є: А) фіксовані та плаваючі;

Б) вільні, ринкові та фіксовані;

В) готівкові і безготівкові;

Г) ресурсні, цільові та фактичні.

11.  Як фінансові посередники на кредитному ринку виступають: А) страхові компанії;

Б) державні підприємства;

В) банки;

Г) інвестиційні фонди і компанії.

12. Обчислити прибуток підприємства за депозитним вкладом. Сума вкладу – 5000 грн., річна % ставка – 9 %, терміном на 5 років. А) 7250 грн.,

Б) 7300 грн.,

В) 7198 грн.

13. Загальне керівництво діяльністю банку здійснює: А) правління або дирекція;

Б) спостережна рада банку;

В) збори товариства;

Г) ревізійна комісія.

14.  Банківські ресурси – це: А) грошові кошти, які перебувають у розпорядженні банку;

Б) регулювання та забезпечення ліквідності банку;

В) служать для погашення збитків;

Г) збереження капіталу і забезпечення його приросту.

15.  Акредитивна форма розрахунків – це: А)форма розрахунків, яка містить доручення однієї кредитної установи другій здійснити оплату товарів, послуг за рахунок спеціально задепонованих коштів;

Б) форма розрахунків, по яких банк-емітент за дорученням свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

В) немає правильної відповіді.

16. Доміциляція векселя – це: А) взяття банком на себе зобов’язання оплатити вексель;

Б) встановлення ціни на вексель при купівлі-продажу;

В) призначення особливого місця платежу;

Г) здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями.

17.  Кредитна лінія – це: А) угода, за якою банк зобов’язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;

Б) згода, але не зобов’язання комерційного банку надати кредит позичальнику;

В) межа, яка встановлює максимальні і мінімальні розміри та тер­міни видачі кредиту одному позичальнику.

18.  Портфелем цінних паперів називаються: А) вкладення банків у цінні папери, які управляються як одне ціле;

Б)  сукупність різних видів цінних паперів у розпорядження банку;

В) певна кількість цінних паперів одного виду в розпорядженні банку.

19. Статутний фонд (капітал) банку – це: А) кошти, що внесені засновниками банку шляхом придбання його акцій;

Б) цільовий резерв грошових коштів для покриття збитків;

В) джерело зміцнення фінансової та матеріально-технічної бази банку.

20. Приходні каси поділяються на: А) депозитні та кредитні;

Б) готівкові і безготівкові;

В) денні і вечірні;

Г) вкладні і видаткові.

21.   В Україні функції валютного ринку виконує: А) Міжбанківська валютна біржа;

Б) Міністерство фінансів України та Національний банк;

В) фінансовий ринок;

Г) фондова біржа.

 1. Залежно від руху матеріального продукту банківські послуги поділяються на:
А) послуги пов»язані  з рухом матеріального продукту та чисті послуги;

Б)послуги юридичним та фізичним особам;

В) балансові та позабалансові послуги;

Г) платні та безкоштовні послуги.

23.   Залежно від об»єкта лізингу розрізняють: А) фінансовий та оперативний лізинг;

Б) лізинг рухомого і нерухомого майна;

В) прямий і зворотній лізинг;

Г) майновий та грошовий лізинг.

24.  Витрати – це: А) економічний показник діяльності банку;

Б) зменшення зобов»язань, що призводить до збільшення власного капіталу;

В) виникнення заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу.

25.  Валюта – це: А) грошова одиниця певної країни, що використовується для виміру вартості товару;

Б) ціна національної валюти виражена в грошових одиницях іншої країни;

В) встановлення курсів іноземної грошової  одиниці.

26. Розрізняють такі банківські послуги. Виберіть неправильну відповідь. А) залежно від контингенту споживачів;

Б) залежно від руху матеріального продукту;

В) залежно від плати за надання послуг;

Г) залежно від руху вартості.

27. Лізинг можна розглядати як різновид: А) короткострокового кредиту , що надається в майновій формі і погашення здійснюється в розстрочку;

Б) довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашення здійснюється в розстрочку;

В) банківської операції з повернення клієнту несплачених коштів покупцем за розрахунковими документами.

28. Назвіть форми фінансової звітності банку. Виберіть неправильну відповідь. А) звіт про фінансові результати;

Б) звіт про прибутки та збитки;

В) звіт про рух грошових коштів;

Г) звіт про власний капітал;

Д) баланс.

 1. Посередницькі послуги – це:
А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) послуги у наданні яких бере участь третя сторона, яка виступає посередником;

Г) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом передається банку.

30.  План рахунків фінансових банківських установ – це: А) систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що призначені для реєстрації господарських операцій;

Б) систематизований банківський документ де відображаються доходи і витрати;

В) систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) систематизований банківський документ для відображення та контролю фінансових результатів.

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни “ Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1.  Банківська система в Україні: А) трирівнева;

Б) дворівнева;

В) однорівнева.

2.  Прибуток банку – це: А) різниця між його валовими доходами і валовими витратами;

Б) величина і структура активів банку;

В) джерело  надання додаткових послуг.

3.  Строкові депозити: А) вносяться клієнтами на суворо обумовлений у договорі термін;

Б) можуть бути використані власником в любий момент;

В) можуть використовуватись для здійснення поточних розрахунків.

4.   Регулююча функція власного капіталу служить для: А) для страхування інтересів вкладників та кредиторів;

Б) для впливу на діяльність банку в цілому;

В) для формування інфраструктури і розгортання діяльності банку.

5. Які з перерахованих нижче розрахунків є нетоварними: А) розрахунки підприємства з бюджетом;

Б) розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи;

В) розрахунки з кредитними установами по поверненню позики і сплаті відсотків;

Г) розрахунки за придбані електродвигуни.

6.  Безвідзивний акредитив – це: А) акредитив, за яким попередньо депонуються кошти на окремий рахунок;

Б) акредитив, який може бути змінений або анульований банком зі згоди постачальника;

В) акредитив, оплата за яким гарантується банком.

7. Операції щодо оформлення заборгованості векселями це: А) торгівельні операції;

Б) кредитні операції;

В) гарантійні;

Г) розрахункові операції.

8.  На які цілі  не забороняється видача кредитів: А) на поповнення статутного фонду;

Б) на покриття збитків від господарської діяльності;

В) на поповнення оборотних коштів;

Г) на придбання цінних паперів.

9. Які основні принципи кредитування: А) строковість, платність, поверненість, забезпеченість;

Б) самоокупність, самофінансування;

В) нецільове використання;
Г) саморегулювання.

10. Які потрібно подати документи в банк для отримання кредиту: А) фінансову звітність, бізнес-план, техніко-економічне обгрунтування;

Б) договір застави, висновок аудиторської фірми;

В) документ про відведення земельної ділянки;

Г) позитивне рішення економічної експертизи.

11.   Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є: А) Міністерство фінансів України;

Б) Національний банк України;

В) Фонд державного майна;

Г) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

12.   Обчислити прибуток банку за кредитною операцією. Сума кредиту – 23000 грн., річна % ставка – 12 %, терміном на 3 роки. А) 31280 грн.,

Б) 34231 грн.,

В) 29876 грн.

13.Комерційні банки – це: А) економічні установи, що здійснюють універсальні банківські операції головним чином за рахунок в своїх фінансових заощаджень;

Б) кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції головним чином за рахунок грошових коштів залучених у вигляді внесків і депозитів;

В) фінансові установи, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування головним чином за рахунок залучених грошових коштів.

14.   Власний капітал банку – це: А) сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні банку;

Б) фонд ресурсів, який створюється завдяки діяльності банку;

В) фонд ресурсів, що були внесені засновниками, акціонерами (учасниками) банку і належать їм.

15. Які порушення розрахунково-касової дисципліни допустило підприємство: А)сплатило готівкою з виручки, що надійшла до каси, за прид­бані в постачальника товари на суму 5,0 тис. грн. (за відсутності за­боргованості по сплаті податків і платежів до бюджету);

Б) здало  виручку з  каси  в  банк  на третій день,  після  її  надхо­дження до каси.

16. Векселі поділяються на: А) прості і переказні;

Б) готівкові і безготівкові;

В) депозитні та кредитні;

Г) вкладні і видаткові.

17.   У чому, на вашу думку, полягає  сутність кредиту: А) це економічні відносини, що виникають між кредитодавцем і кредитоодержувачем;

Б) це капітал, який береться під позику у грошовій формі та надається в тимчасове використання суб’єктам господарювання на умовах забезпеченості,   повернення,  терміновості,   оплати  та  цільового   використання;

В) це рух вартості в сфері товарного обміну;

Г) це позичка в грошовій або товарній формах на умо­вах повернення.

18.  Акція являє собою: А) боргове зобов’язання позичальника перед кредитором, яке оформляється не кредитною угодою;

Б) цінний папір, який випускається фінансовими посередниками для мобілізації коштів з метою їх наступного інвестування в цінні папери;

В) документ, який засвідчує право на певну частину власності і дає право на отримання певного прибутку.

19. Основним інформаційним джерелом для аналізу фінансових результатів банку є: А) звіт про прибутки і збитку комерційного банку;

Б) звіт про рух грошових коштів;

В) статистична звітність комерційного банку;

Г) баланс комерційного банку.

20.  Ліміт залишку готівки в касі в касі встановлюється: А) одноразово при створенні підприємства;

Б) кожного півроку;

В) щорічно протягом першого кварталу.

21.  Міжнародні розрахунки – це: А) система організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин;

Б) діяльність пов»язана з залученням грошових коштів іноземних вкладників;

В)сукупність економічних відносин, пов’язаних з функціону­ванням валюти і сформованих на основі інтернаціоналізації гос­подарських зв’язків.

 1. Залежно від контингенту споживачів банківські послуги поділяються на:
А) послуги пов»язані  з рухом матеріального продукту та чисті послуги;

Б) послуги юридичним та фізичним особам;

В) балансові та позабалансові послуги;

Г) платні та безкоштовні послуги.

23.  Оперативний лізинг – це: А) лізинг  з неповною окупністю об»єкта;

Б) лізинг з повною окупністю об»єкта;

В) лізинг який має на меті повернення 50% вартості об»єкта та самого об»єкта лізингу господарю;

Г) лізинг який має на меті повернення 100% вартості об»єкта та самого об»єкта лізингу господарю.

24. Прибуток – це: А) економічний показник діяльності банку;

Б) зменшення зобов»язань, що призводить до збільшення власного капіталу;

В) виникнення заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу.

25.  Валютний курс – це: А) грошова одиниця певної країни, що використовується для виміру вартості товару;

Б) ціна національної валюти виражена в грошових одиницях іншої країни;

В) встановлення курсів іноземної грошової  одиниці.

26.  В чому полягає суть факторингу ? А) банк купує у клієнта право розпоряджатися його рахунком;

Б) банк купує у клієнта право на передачу власності;

В) банк купує у клієнта право на вимогу боргу;

Г) банк купує у клієнта право купувати його рахунки-фактури.

27.  Розрізняють два види лізингу, а саме: А) фінансовий та оперативний лізинг;

Б) лізинг рухомого і нерухомого майна;

В) прямий і зворотній лізинг;

Г) майновий та грошовий лізинг.

28.  У звіті про прибутки і збитки: А) оцінюється діяльність банку;

Б) оцінюється платоспроможність банку;

В) оцінюється кредитний портфель банку та його ризики;

Г) жодна відповідь неправильна.

29.  Консультаційні послуги – це: А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності щодо консультації клієнта з різноманітних питань економічного характеру (аналіз, бух.облік, звітність, оподаткування і т.д.).

30. Чисте інкасо – це: А) інкасо фінансових документів що супроводжуються комерційними документами;

Б) інкасо векселів, чеків, платіжних розписок та інших документів, що використовуються для одержання платежу;

В) інкасо тільки фінансових документів.

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни “ Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1.  За територіальним охопленням банки поділяються: А) міжнародні, регіональні;

Б) роздрібні, оптові;

В) універсальні, спеціалізовані;

Г) малофілійні, багатофілійні, безфілійні.

2.  За формою власності банки поділяються: А) міжнародні, регіональні;

Б) роздрібні, оптові;

В) універсальні, спеціалізовані;

Г) державні, приватні, кооперативні.

3. Ощадні вклади: А) призначені для здійснення поточних розрахунків;

Б) грошові заощадження фізичних осіб, що вноситься ними до банку з метою накопичення й отримання відповідного доходу у вигляді відсотків;

В) грошові заощадження як фізичних так і юридичних осіб, що вносяться ними до банку з метою накопичення і отримання доходу у вигляді відсотків.

4.  Функція власного капіталу – забезпечення оперативної діяльності служить для: А) для страхування інтересів вкладників та кредиторів;

Б) для впливу на діяльність банку в цілому;

В) для формування інфраструктури і розгортання діяльності банку.

5.  Які з перерахованих нижче розрахунків є готівковими: А) розрахунки по оплаті праці робітникам з каси підприємства;

Б) розрахунки по оплаті товарів через установи банків;

В) розрахунки по оплаті товарів з каси підприємства;

Г) розрахунки по оплаті послуг через установи банків.

6.  Вексельна форма розрахунків – це: А) розрахунки  між постачальником товарів  (послуг)  і платником з відстрочкою платежу на основі спеціального документу;

Б) письмове зобов’язання боржника сплатити відповідну суму гро­шових коштів своєму кредитору у встановлений строк;

В) письмове розпорядження власника рахунку установи банку перерахувати відповідну суму грошових коштів з свого рахунку на ра­хунок отримувача грошей.

7. Операції з надання кредитів під заставу векселів це: А) торгівельні операції;

Б) кредитні операції;

В) гарантійні;

Г) розрахункові операції.

8.  Хто встановлює розміри відсоткових ставок на видачу кредиту комерційними банками: А) Верховна Рада України;

Б) Національний банк України;

В) комерційні банки самостійно;

Г) позичальники, виходячи зі своїх інтересів.

9. Основні функції кредиту – це: А) перерозподільча, стимулююча;

Б) захисна, розподільча;

В) стимулююча, регулююча, контролююча;

Г) інвестиційна, емісійна.

10. Які форми забезпечення кредиту ви знаєте: А) товарна і грошова форма;

Б) застава, гарантія або поручительство, страхування кредиту;

В) акредитив, доручення, вексель;

Г) кредиторська та дебіторська.

11. Обігом цінних паперів називають: А) укладання та виконання угод щодо цінних паперів, яке не пов»язане з їх випуском;

Б) здійснення угод щодо цінних паперів, які передбачають оплату ними;

В) діяльність щодо перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів.

12.  Обчислити прибуток підприємства за депозитним вкладом. Сума вкладу – 25000 грн., річна % ставка – 9 %, терміном на 3 роки. А) 31750 грн.,

Б) 31280 грн.,

В)  34231 грн.,

13.  Характерною особливістю комерційних банків і їх основною ціллю діяльності є: А) одержання прибутку;

Б) забезпечення стабільної грошової одиниці;

В) обслуговування клієнтів.

14.  Капітал банку складається з: А) статутного, резервного, спеціального (страхового) фонду;

Б) резервного фонду, чистого доходу, інших доходів;

В) розподіленого прибутку;

Г) загального і спеціального резерву.

15.  Скільки поточних рахунків і в яких установах банку має право
відкривати підприємство:
А)один рахунок в одній установі банку;

Б) два рахунки в одній установі банку;

В) декілька рахунків в різних установах банку.

16. Простий вексель – це: А) безумовне зобов»язання здійснити платіж;

Б) безумовний наказ здійснити платіж;

В) розрахунковий документ;

Г) дольовий цінний папір.

17.  Банківський кредит – це: А) іпотечний кредит;

Б) фінансовий кредит;

В) товарний кредит;

Г) комерційний кредит.

18.  Казначейський вексель – це: А) форма боргового зобов’язання держави;

Б) форма боргового зобов’язання комерційного банку;

В) боргове зобов’язання позичальника перед кредитором, яке оформляється не кредитною угодою.

19. Ліквідність комерційного банку – це: А) здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов»язань;

Б) планування ресурсів банку;

В) встановлення розміру процентних ставок.

20.  За чиїм розпорядженням здійснюється витрачання грошових коштів підприємства: А) установи банку;

Б) керівника підприємства;

В) вищого органу управління.

21. Суб»єктами міжнародних розрахунків є: А) банки, експортери та імпортери;

Б)  підприємства, організації, різні комерційні структури;

В) юридичні і фізичні особи;

Г) валюта та валютні цінності.

 1. Залежно від відображення у балансі банківські послуги поділяються на:
А) послуги пов»язані  з рухом матеріального продукту та чисті послуги;

Б) послуги юридичним та фізичним особам;

В) балансові та позабалансові послуги;

Г) платні та безкоштовні послуги.

23. Фінансовий лізинг – це: А) лізинг  з неповною окупністю об»єкта;

Б) лізинг з повною окупністю об»єкта;

В) лізинг який має на меті повернення 50% вартості об»єкта та самого об»єкта лізингу господарю;

Г) лізинг який має на меті повернення 100% вартості об»єкта та самого об»єкта лізингу господарю.

24.  Активи – це: А) ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди;

Б) поточні обов»язки банку, що випливають з попередніх подій, виконання яких пов»Рязане з відпливом ресурсів;

В) залишкова частка в активах після відрахування всіх зобов»язань.

25.  Конвертованість  валюти – це: А) грошова одиниця певної країни, що використовується для виміру вартості товару;

Б) ціна національної валюти виражена в грошових одиницях іншої країни;

В) встановлення курсів іноземної грошової  одиниці;

Г) здатність валюти вільно обмінюватись на будь яку іншу валюту.

26.  Трастові послуги – це: А) вид діяльності банків щодо управління майном;

Б) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом

передається банку;

В) вид діяльності банків щодо управління клієнтським рахунком та його майном;

Г) специфічна діяльність банку щодо управління та розпорядження майном клієнта за домовленістю.

27.  Залежно від джерел придбання об»єкта лізингу розрізняють: А) фінансовий та оперативний лізинг;

Б) лізинг рухомого і нерухомого майна;

В) прямий і зворотній лізинг;

Г) майновий та грошовий лізинг.

28.  Доходи – це: А) економічний показник діяльності банку;

Б) зменшення зобов»язань, що призводить до збільшення власного капіталу;

В) виникнення заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу.

29.  Операційні банківські рахунки призначені: А) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

Б) для уточнення оцінки господарських засобів і їх джерел;

В) для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) для регулювання основних пасивних рахунків.

30. Документарне інкасо – це: А) інкасо фінансових документів що супроводжуються комерційними документами;

Б) інкасо векселів, чеків, платіжних розписок та інших документів, що використовуються для одержання платежу;

В) інкасо тільки фінансових документів.

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

З дисципліни  “ Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1.  За колом операцій ,які виконуються банки поділяються: А) міжнародні, регіональні;

Б) роздрібні, оптові;

В) універсальні, спеціалізовані;

Г) малофілійні, багатофілійні, безфілійні.

2.  Прибутковість банку залежить : А) від ефективності використання його власних і залучених коштів;

Б) від кількості і розміру виданих кредитів;

В) від принципів комерційного розрахунку;

Г) від кількості клієнтів банку.

3.    Пасивні операції, це такі операції: А) за допомогою яких банк здійснює свою діяль-сть;

Б) за допомогою яких банк розміщує свої кошти;

В) банк формує ресурси;

4.  Не депозитні залучені кошти – це: А) кошти отримані у вигляді позички, або від продажу власних боргових зобов»зань на грошовому ринку;

Б) грошові кошти передані до банку їх власниками для зберігання на визначених умовах;

В) кошти для формування інфраструктури і розгортання діяльності банку.

5.  Які з перерахованих нижче розрахунків є безготівковими: А) розрахунки по оплаті праці робітникам з каси підприємства;

Б) розрахунки по оплаті товарів через установи банків;

В) розрахунки по оплаті товарів з каси підприємства;

Г) розрахунки по оплаті послуг через установи банків.

6.  Касове обслуговування – це: А) сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів;

Б) сукупність банківських операцій з кредитування громадян;

В) система міжбанківських розрахунків.

7.  Операції з надання гарантій оплати векселів це: А) торгівельні операції;

Б) кредитні операції;

В) гарантійні;

Г) розрахункові операції.

8.  Які показники враховуються при встановленні розміру плати за кредит: А) тривалість терміну кредитування;

Б) об’єкт кредитування;

В) надані позикоотримувачем гарантії своєчасного повернення кредиту та пропозиції на кредитні             ресурси;

Г) наявність кредитного ризику.

9.Види кредиту, які  можуть  використовуватись суб’єктами господарської діяльності: А) комерційний, банківський, лізинговий, товарний;

Б) банківський, споживчий, комерційний, іпотечний;

В) споживчий, бланковий, незабезпечений;

Г) державний, лізинговий, банківський, комерційний.

10. Погашення комерційного кредиту здійснюється шляхом: А) перерахуванням коштів з поточного рахунку;

Б) сплати боржником за векселем:

В) переоформлення на банківський;

Г) передачі векселя іншій юридичній особі.

11.  Торгівля цінними паперами – це: А) укладання та виконання угод щодо цінних паперів, яке не пов»язане з їх обігом;

Б) здійснення угод щодо цінних паперів, які передбачають оплату ними;

В) діяльність щодо перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів.

12. Обчислити прибуток банку за кредитною операцією. Сума кредиту – 35000 грн., річна % ставка – 11 %, терміном на 6 років. А) 58100 грн.,

Б) 57999 грн.,

В) 58145 грн.

13.   Залежно від економічного змісту всі види діяльності комерційного банку поділяються на: А) специфічні і кредитні послуги;

Б) депозитні і кредитні послуги;

В) активні і пасивні операції та послуги.

14.  Резервний фонд як складова основного капіталу формується для: А) забезпечення діяльності комерційного банку;

Б) покриття можливих збитків від банківських операцій;

В) покриття витрат пов’язаних з процесом діяльності комерційного банку.

15.  Хто має право закрити поточний рахунок підприємства: А) податковий орган своїм розпорядженням;

Б) підприємство – власник рахунку за своєю заявою;

В) вищій орган своїм рішенням;

Г) судові органи своїм рішенням.

16. Переказний вексель – це: А) безумовне зобов»язання здійснити платіж;

Б) безумовний наказ здійснити платіж;

В) розрахунковий документ;

Г) дольовий цінний папір.

17.  На які цілі надається банківський кредит: А) фінансування оборотного капіталу;

Б) покриття збитків від господарської діяльності;

В) на збільшення статутного фонду підприємства;

Г) для внесення платежів у бюджет.

18.  Інвестиційний сертифікат: А) випускається відомими компаніями з метою мобілізації позикових коштів на більш дешевих умовах, ніж банківський кредит;

Б) цінний папір, який випускається фінансовими посередниками для мобілізації коштів з метою їх наступного інвестування в цінні папери;

В) документ, який засвідчує право на певну частину власності і дає право на отримання певного прибутку.

19. Контроль фінансово-господарської діяльності банку здійснює: А) правління або дирекція;

Б) спостережна рада банку;

В) збори товариства;

Г) ревізійна комісія.

20.  Яким слід вважати акредитив, якщо покупець (акредитиводавець) завчасно депонує кошти для розрахунків з постачальниками: А) безвідзивним;

Б) покритим;

В) акцептованим;

Г) гарантованим.

21. В основу міжнародних розрахунків покладено: А) рух товаророзпорядчих документів і операційне оформлення платежів за укладеними зовнішньоекономічними угодами;

Б) форми безготівкових розрахунків;

В) організацію та регулювання безготівкових розрахунків у валюті;

Г) сукупність зовнішньоекономічних відносин, пов»язаних з функціонуванням валюти.

 1. Залежно від плати банківські послуги поділяються на:
А) послуги пов»язані  з рухом матеріального продукту та чисті послуги;

Б) послуги юридичним та фізичним особам;

В) балансові та позабалансові послуги;

Г) платні та безкоштовні послуги.

23. Оперативний лізинг передбачає: А)надання об»єкта лізингу на строк понад один рік без права викупу;

Б) багаторазове надання об»єкта лізингу в оренду;

В)  виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень.

24.  Зобов»язання – це: А) ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди;

Б) поточні обов»язки банку, що випливають з попередніх подій, виконання яких пов»Рязане з відпливом ресурсів;

В) залишкова частка в активах після відрахування всіх зобов»язань.

25.   В Україні функції валютного ринку виконує: А) Міжбанківська валютна біржа;

Б) Міністерство фінансів України та Національний банк;

В) фінансовий ринок;

Г) фондова біржа.

 1. Залежно від руху матеріального продукту банківські послуги поділяються на:
А) послуги пов»язані  з рухом матеріального продукту та чисті послуги;

Б) послуги юридичним та фізичним особам;

В) балансові та позабалансові послуги;

Г) платні та безкоштовні послуги.

27.   Залежно від об»єкта лізингу розрізняють: А) фінансовий та оперативний лізинг;

Б) лізинг рухомого і нерухомого майна;

В) прямий і зворотній лізинг;

Г) майновий та грошовий лізинг.

28.  Витрати – це: А) економічний показник діяльності банку;

Б) зменшення зобов»язань, що призводить до збільшення власного капіталу;

В) виникнення заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу.

29.  План рахунків фінансових банківських установ – це: А) систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що призначені для реєстрації господарських операцій;

Б) систематизований банківський документ де відображаються доходи і витрати;

В) систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) систематизований банківський документ для відображення та контролю фінансових результатів.

30. Банківський переказ – це: А) розрахункова операція, яка здійснюється через подання телеграфного платіжного доручення одного банку іншому;

Б) розрахункова операція на здійснення платежу;

В) повідомлення одного банку іншому про здійснення розрахункової операції.

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з  дисципліни “Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1. За наявністю мережі філій банки поділяються: А) міжнародні, регіональні;

Б) роздрібні, оптові;

В) універсальні, спеціалізовані;

Г) малофілійні, багатофілійні, безфілійні.

2. Статутний фонд (капітал) банку – це: А) кошти, що внесені засновниками банку шляхом придбання його акцій;

Б) цільовий резерв грошових коштів для покриття збитків;

В) джерело зміцнення фінансової та матеріально-технічної бази банку.

3. Активні операції, це такі операції: А) за допомогою яких банк формує свої ресурси;

Б) за допомогою яких банк розміщує свої кошти;

В) за допомогою яких банк створює резервний фонд.

4. Депозит – це: А) кошти отримані у вигляді позички, або від продажу власних боргових зобов»зань на грошовому ринку;

Б) грошові кошти передані до банку їх власниками для зберігання на визначених умовах;

В) кошти для формування інфраструктури і розгортання діяльності банку.

5.  Платіжне доручення – це: А) письмове   боргове   зобов’язання,   яке  дає  право   вимагати   від боржника уплати відповідної суми;

Б) письмове доручення власника рахунку перерахувати вказану в ньому суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів;

В) комбінований   документ,   який   вміщує   вимогу   постачальника (отримувача грошей)  і доручення платника.

6.  Приходні каси поділяються на: А) депозитні та кредитні;

Б) готівкові і безготівкові;

В) денні і вечірні;

Г) вкладні і видаткові.

7.  Авалювання векселя – це: А) взяття банком на себе зобов»язання оплатити вексель;

Б) встановлення ціни на вексель при купівлі-продажу;

В) призначення особливого місця платежу;

Г) здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями.

8.  З якого моменту  нараховуються відсотки за користування кредитом: А) з моменту підписання кредитної угоди;

Б) з моменту одержання кредиту підприємством;

В) з моменту погашення першої частини кредиту позичальника;

Г) з моменту отримання доходу за рахунок кредиту.

9. Як класифікуються кредити за забезпеченням: А) гарантовані третьою особою, забезпечені заставою;

Б) прострочені, лімітовані, паралельні;

В) з фіксованою процентною ставкою;

Г) забезпечені заставою, бланкові, іпотечні.

10. Відсоткові ставки по кредитах є: А) фіксовані та плаваючі;

Б) вільні, ринкові та фіксовані;

В) готівкові і безготівкові;

Г) ресурсні, цільові та фактичні.

11.  Основні цілі банківських інвестицій: А) отримання доходу, збереження капіталу і забезпечення його приросту;

Б)  регулювання та контроль діяльності банку;

В) погашення збитків від банківських операцій.

12.  Обчислити прибуток підприємства за депозитним вкладом. Сума вкладу – 5000 грн., річна % ставка – 9 %, терміном на 5 років. А) 7250 грн.,

Б) 7300 грн.,

В) 7198 грн.

13.  Для реєстрації комерційного банку подаються документи до: А) Міністерства фінансів:

Б) НБУ;

В) Верховної Ради і НБУ.

14.  Депозити поділяються на: А) строкові, до запитання, ощадні вклади;

Б) прості, привілейовані;

В) приватизаційні, інвестиційні;

Г) захисні, регулюючі та лімітовані вклади;

15.  Які з перерахованих нижче розрахунків є товарними: А) розрахунки підприємства з бюджетом;

Б) розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи;

В) розрахунки з кредитними установами по поверненню позики і сплаті відсотків;

Г) розрахунки за придбані електродвигуни.

16. Операції з купівлі та продажу векселів це: А) торгівельні операції;

Б) кредитні операції;

В) гарантійні;

Г) розрахункові операції.

17.  Об’єктами кредитування можуть бути: А) грошові кошти;

Б) виконані роботи чи надані послуги;

В) готова продукція і товари;

Г) підприємства та господарські товариства.

18.  Як фінансові посередники на кредитному ринку виступають: А) страхові компанії;

Б) державні підприємства;

В) банки;

Г) інвестиційні фонди і компанії.

19. Комерційний банк вважається створеним з часу його реєстрації: А) в книзі реєстрації банків та валютних бірж;

Б) в Кабінеті Міністрів України;

В) в Національному банку України;

Г) в республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та фінансово-кредитних установ.

20.  Покритий акредитив – це: А) акредитив, при відкритті якого кошти платника бронюються на окремому рахунку в банку;

Б) акредитив, який відкривається покупцем в банку постачальника шляхом видачі йому права списувати всі суми акредитива з кореспон­дентського рахунку банку-емітента;

В) акредитив, який  може бути змінений чи анульований банком за згоди постачальника, на ім’я якого він був висунений.

21. Поширеною формою міжнародних розрахунків в сучасних умовах виступають: А) інкасові операції;

Б) розрахунки платіжною вимогою-дорученням;

В) оплата строкового переказного векселя.

 1. Факторинг – це:
А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом

передається банку;

Г) операція з виплати боргу свого клієнта в разі його неплатоспроможності.

23. Фінансовий лізинг передбачає: А)надання об»єкта лізингу на строк понад один рік без права викупу;

Б) багаторазове надання об»єкта лізингу в оренду;

В)  виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень.

24.  Капітал – це: А) ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди;

Б) поточні обов»язки банку, що випливають з попередніх подій, виконання яких пов»Рязане з відпливом ресурсів;

В) залишкова частка в активах після відрахування всіх зобов»язань.

25.  Міжнародні розрахунки – це: А) система організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин;

Б) діяльність пов»язана з залученням грошових коштів іноземних вкладників;

В)сукупність економічних відносин, пов’язаних з функціону­ванням валюти і сформованих на основі інтернаціоналізації гос­подарських зв’язків.

 1. Залежно від контингенту споживачів банківські послуги поділяються на:
А) послуги пов»язані  з рухом матеріального продукту та чисті послуги;

Б) послуги юридичним та фізичним особам;

В) балансові та позабалансові послуги;

Г) платні та безкоштовні послуги.

27.  Оперативний лізинг – це: А) лізинг з неповною окупністю об»єкта;

Б) лізинг з повною окупністю об»єкта;

В) лізинг який має на меті повернення 50% вартості об»єкта та самого об»єкта лізингу господарю;

Г) лізинг який має на меті повернення 100% вартості об»єкта та самого об»єкта лізингу господарю.

28.  Прибуток – це: А) економічний показник діяльності банку;

Б) зменшення зобов»язань, що призводить до збільшення власного капіталу;

В) виникнення заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу.

29. Чисте інкасо – це: А) інкасо фінансових документів що супроводжуються комерційними документами;

Б) інкасо векселів, чеків, платіжних розписок та інших документів, що використовуються для одержання платежу;

В) інкасо тільки фінансових документів.

 1. Посередницькі послуги – це:
А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) послуги у наданні яких бере участь третя сторона, яка виступає посередником;

Г) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом передається банку.

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни “Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1. Виконавчим органом банку є: А) правління або дирекція;

Б) спостережна рада банку;

В) збори товариства;

Г) ревізійна комісія.

2. Основним інформаційним джерелом для аналізу фінансових результатів банку є: А) звіт про прибутки і збитку комерційного банку;

Б) звіт про рух грошових коштів;

В) статистична звітність комерційного банку;

Г) баланс комерційного банку.

3. Власний капітал виконує такі функції: А) захисна, регулююча, забезпечення оперативної діяльності;

Б) кредитування, інвестування;

В) валютні, трастові і лізингові.

4. Сертифікат – це: А) письмове свідоцтво про внесення коштів на рахунок і отримання відсотків після встановленого терміну;

Б) письмове свідоцтво про внесення коштів для подальшої діяльності банку;

В) письмове свідоцтво про внесення коштів засновниками, акціонерами (учасниками) банку і належать їм.

5.  Платіжна вимога-доручення – це: А) письмове доручення  власника рахунку перерахувати вказану в ньому суму зі свого рахунку на рахунок отримувача грошей;

Б) комбінований   документ,   який   вміщує   вимогу   постачальника (отримувача    грошей)    і    доручення    платника    про    перерахування відповідної суми коштів;

В) письмове зобов’язання встановленої форми, яке дає право його власнику вимагати уплати відповідної суми у встановлений строк.

6.  Ліміт залишку готівки в касі в касі встановлюється: А) одноразово при створенні підприємства;

Б) кожного півроку;

В) щорічно протягом першого кварталу.

7. Інкасування векселя – це: А) взяття банком на себе зобов»язання оплатити вексель;

Б) встановлення ціни на вексель при купівлі-продажу;

В) призначення особливого місця платежу;

Г) здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями.

8.  Непряме кредитування – це: А) надання кредиту небанківським установам;

Б) надання кредиту позичальникам через посередників;

В) надання  кредиту кредиторам  на  вимогу позичальника  в  міру потреби в ньому;

Г) надання кредиту у вигляді матеріальних цінностей.

9. Як класифікуються кредити за способом погашення: А) гарантовані, з регресією платежів, після закінчення обумовленого періоду;

Б) з плаваючою процентною ставкою;

В) у розстрочку, стандартні, довгострокові;

Г) з регресією платежів, дострокові, безстрокові.

10. Які потрібно подати документи в банк для отримання кредиту: А) фінансову звітність, бізнес-план, техніко-економічне обгрунтування;

Б) договір застави, висновок аудиторської фірми;

В) документ про відведення земельної ділянки;

Г) позитивне рішення економічної експертизи.

11. Що розуміють під банківськими інвестиціями: А) вкладення коштів у депозитні операції з метою отримання прибутку;

Б) вкладення коштів у цінні папери з метою отримання прибутку;

В) вкладання коштів у цінні папери з метою погашення позик.

12. Обчислити прибуток банку за кредитною операцією. Сума кредиту – 23000 грн., річна % ставка – 12 %, терміном на 3 роки. А) 31280 грн.,

Б) 34231 грн.,

В) 29876 грн.

13.   Банківська система в Україні: А) трирівнева;

Б) дворівнева;

В) однорівнева.

14.     Строкові депозити: А) вносяться клієнтами на суворо обумовлений у договорі термін;

Б) можуть бути використані власником в любий момент;

В) можуть використовуватись для здійснення поточних розрахунків.

15.  Які з перерахованих нижче розрахунків є нетоварними: А) розрахунки підприємства з бюджетом;

Б) розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи;

В) розрахунки з кредитними установами по поверненню позики і сплаті відсотків;

Г) розрахунки за придбані електродвигуни.

16. Операції щодо оформлення заборгованості векселями це: А) торгівельні операції;

Б) кредитні операції;

В) гарантійні;

Г) розрахункові операції.

17.  На які цілі  не забороняється видача кредитів: А) на поповнення статутного фонду;

Б) на покриття збитків від господарської діяльності;

В) на поповнення оборотних коштів;

Г) на придбання цінних паперів.

18.   Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є: А) Міністерство фінансів України;

Б) Національний банк України;

В) Фонд державного майна;

Г) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

19.  Ліцензуваня – це: А) порядок видачі банкам дозволу на здійснення банківських операцій;

Б) порядок розгляду заяви та реєстрація банку;

В) контроль фінансово-господарської діяльності банку;

Г) дозвіл на формування статутного капіталу банку.

20.  Непокритий акредитив – це: А) акредитив, за яким передбачається депонування коштів;

Б) акредитив, платежі за яким гарантуються банком;

В)акредитив, який передбачає право банку постачальника спису­вати суми акредитива з кореспондентського рахунку банку, обслугову­ючого платника.

21. Інкасо – це: А) операції пов»язанні з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів;

Б) операції з комерційними і фінансовими документами, що здійснюються банками на підставі одержаних інструкцій з метою одержання акцепту або платежу;

В) інформація клієнта про надходження коштів на його рахунок.

 1. Лізинг – це:
А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом

передається банку;

Г) операція з виплати боргу свого клієнта в разі його неплатоспроможності.

23. У трастових операціях беруть участь: А) як правило дві особи;

Б) як мінімум три сторони;

В) дві особи і більше;

Г) три особи.

24.  Основні банківські рахунки призначені: А) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

Б) для уточнення оцінки господарських засобів і їх джерел;

В) для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) для регулювання основних пасивних рахунків.

25. Суб»єктами міжнародних розрахунків є: А) банки, експортери та імпортери;

Б)  підприємства, організації, різні комерційні структури;

В) юридичні і фізичні особи;

Г) валюта та валютні цінності.

 1. Залежно від відображення у балансі банківські послуги поділяються на:
А) послуги пов»язані  з рухом матеріального продукту та чисті послуги;

Б) послуги юридичним та фізичним особам;

В) балансові та позабалансові послуги;

Г) платні та безкоштовні послуги.

27.  Фінансовий лізинг – це: А) лізинг з неповною окупністю об»єкта;

Б) лізинг з повною окупністю об»єкта;

В) лізинг який має на меті повернення 50% вартості об»єкта та самого об»єкта лізингу господарю;

Г) лізинг який має на меті повернення 100% вартості об»єкта та самого об»єкта лізингу господарю.

28.  Активи – це: А) ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди;

Б) поточні обов»язки банку, що випливають з попередніх подій, виконання яких пов»Рязане з відпливом ресурсів;

В) залишкова частка в активах після відрахування всіх зобов»язань.

29. Документарне інкасо – це: А) інкасо фінансових документів що супроводжуються комерційними документами;

Б) інкасо векселів, чеків, платіжних розписок та інших документів, що використовуються для одержання платежу;

В) інкасо тільки фінансових документів.

30.  Консультаційні послуги – це: А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності щодо консультації клієнта з різноманітних питань економічного характеру (аналіз, бух.облік, звітність, оподаткування і т.д.).

ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол   №____

від “___”.____.200__р.

Голова циклової комісії

_______________Л.П.Павлик

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з  дисципліни “Банківські операції”

Варіант № …….

Відділення  з підготовки молодших спеціалістів

Спеціальність 5.050104

Курс ІV   Семестр ІV

Форма навчання  заочна

Викладач  Чайка Л.В.

Затверджую

Заступник директора

з навчальної   роботи

________Н.В.Ільченко

«___»_________200_р.

Питання Відповіді
1.  Загальне керівництво діяльністью банку здійснює: А) правління або дирекція;

Б) спостережна рада банку;

В) збори товариства;

Г) ревізійна комісія.

2. Ліквідність комерційного банку – це: А) здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов»язань;

Б) планування ресурсів банку;

В) встановлення розміру процентних ставок.

3. Банківські ресурси – це: А) грошові кошти, які перебувають у розпорядженні банку;

Б) регулювання та забезпечення ліквідності банку;

В) служать для погашення збитків;

Г) збереження капіталу і забезпечення його приросту.

4. Управління банківськими ресурсами – це: А) діяльність пов»язана з залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів;

Б) діяльність пов»язана з проведенням санації;

В) діяльність пов»язана з проведенням розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

5. Акредитивна форма розрахунків – це: А)форма розрахунків, яка містить доручення однієї кредитної установи другій здійснити оплату товарів, послуг за рахунок спеціально задепонованих коштів;

Б) форма розрахунків, по яких банк-емітент за дорученням свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

В) немає правильної відповіді.

6.  За чиїм розпорядженням здійснюється витрачання грошових коштів підприємства: А) установи банку;

Б) керівника підприємства;

В) вищого органу управління.

7.  Доміциляція векселя – це: А) взяття банком на себе зобов’язання оплатити вексель;

Б) встановлення ціни на вексель при купівлі-продажу;

В) призначення особливого місця платежу;

Г) здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями.

8.  Кредитна лінія – це: А) угода, за якою банк зобов’язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;

Б) згода, але не зобов’язання комерційного банку надати кредит позичальнику;

В) межа, яка встановлює максимальні і мінімальні розміри та тер­міни видачі кредиту одному позичальнику.

9. Кредити можуть надаватися з метою: А) придбання оборотних і основних засобів та здійснення капіталовкладень;

Б) формування та збільшення статутного  фонду господарських товариств;

В)  здійснення капіталовкладень, виконання фінансових зобов’язань;
Г)  здійснення розрахунків з постачальниками.

10. Які форми забезпечення кредиту ви знаєте: А) товарна і грошова форма;

Б) застава, гарантія або поручительство, страхування кредиту;

В) акредитив, доручення, вексель;

Г)  кредиторська та дебіторська.

11.  Портфелем цінних паперів називаються: А) вкладення банків у цінні папери, які управляються як одне ціле;

Б) сукупність різних видів цінних паперів у розпорядження банку;

В) певна кількість цінних паперів одного виду в розпорядженні банку.

12. Обчислити прибуток підприємства за депозитним вкладом. Сума вкладу – 25000 грн., річна % ставка – 9 %, терміном на 3 роки. А) 31750 грн.,

Б) 31280 грн.,

В)  34231 грн.,

13.  За територіальним охопленням банки поділяються: А) міжнародні, регіональні;

Б) роздрібні, оптові;

В) універсальні, спеціалізовані;

Г) малофілійні, багатофілійні, безфілійні.

14. Ощадні вклади: А) призначені для здійснення поточних розрахунків;

Б) грошові заощадження фізичних осіб, що вноситься ними до банку з метою накопичення й отримання відповідного доходу у вигляді відсотків;

В) грошові заощадження як фізичних так і юридичних осіб, що вносяться ними до банку з метою накопичення і отримання доходу у вигляді відсотків.

15.   Які з перерахованих нижче розрахунків є готівковими: А) розрахунки по оплаті праці робітникам з каси підприємства;

Б) розрахунки по оплаті товарів через установи банків;

В) розрахунки по оплаті товарів з каси підприємства;

Г) розрахунки по оплаті послуг через установи банків.

16. Операції з надання кредитів під заставу векселів це: А) торгівельні операції;

Б) кредитні операції;

В) гарантійні;

Г) розрахункові операції.

17.  Хто встановлює розміри відсоткових ставок на видачу кредиту комерційними банками: А) Верховна Рада України;

Б)Національний банк України;

В) комерційні банки самостійно;

Г) позичальники, виходячи зі своїх інтересів.

18. Обігом цінних паперів називають: А) укладання та виконання угод щодо цінних паперів, яке не пов»язане з їх випуском;

Б) здійснення угод щодо цінних паперів, які передбачають оплату ними;

В) діяльність щодо перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів.

19. Банківські доходи поділяються на: А) процентні, комісійні, торгівельні тощо;

Б) управлінські, кредитні  та касові;

В) трастові, консультаційні, аудиторські.

20.  Відзивний акредитив – це: А) акредитив, який можна змінити чи анулювати без попередньої згоди постачальника;

Б) акредитив, який може бути змінений чи анульований тільки за наявності згоди постачальника;

В) акредитив, оплата за яким гарантується банком.

21. Інкасо буває двох видів, а саме: А) чисте та документарне;

Б) покрите та непокрите;

В) допоміжне та трансфертне;

Г) підтверджене та непідтверджене.

22. Гарантійні послуги – це: А) операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою формування обігового капіталу;

Б) операція, що передбачає передачу права користування матеріальними цінностями іншим суб»єктам господарювання;

В) вид діяльності банків щодо управління майном, яке за домовленістю з клієнтом

передається банку;

Г) операція з виплати боргу свого клієнта в разі його неплатоспроможності.

23. Доходи від трастових послуг формуються за рахунок: А) комісійних винагород;

Б) встановлених НБУ ставок;

В) встановлених відсотків;

Г) добровільних внесків.

24.  Регулюючі банківські рахунки призначені: А) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

Б) для уточнення оцінки господарських засобів і їх джерел;

В) для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) для регулювання основних пасивних рахунків.

25. В основу міжнародних розрахунків покладено: А) рух товаророзпорядчих документів і операційне оформлення платежів за укладеними зовнішньоекономічними угодами;

Б) форми безготівкових розрахунків;

В) організацію та регулювання безготівкових розрахунків у валюті;

Г) сукупність зовнішньоекономічних відносин, пов»язаних з функціонуванням валюти.

 1. Залежно від плати банківські послуги поділяються на:
А) послуги пов»язані  з рухом матеріального продукту та чисті послуги;

Б) послуги юридичним та фізичним особам;

В) балансові та позабалансові послуги;

Г) платні та безкоштовні послуги.

27.  Оперативний лізинг передбачає: А)надання об»єкта лізингу на строк понад один рік без права викупу;

Б) багаторазове надання об»єкта лізингу в оренду;

В)  виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень.

28.  Зобов»язання банку  – це: А) ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди;

Б) поточні обов»язки банку, що випливають з попередніх подій, виконання яких пов»Рязане з відпливом ресурсів;

В) залишкова частка в активах після відрахування всіх зобов»язань.

29. Банківський переказ – це: А) розрахункова операція, яка здійснюється через подання телеграфного платіжного доручення одного банку іншому;

Б) розрахункова операція на здійснення платежу;

В) повідомлення одного банку іншому про здійснення розрахункової операції.

30.  Операційні банківські рахунки призначені: А) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

Б) для уточнення оцінки господарських засобів і їх джерел;

В) для відображення та контролю фінансових результатів;

Г) для регулювання основних пасивних рахунків.

загрузка...