Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання, джерела і послідовність ревізії

Контроль виробництва здійснюють також органи відомчого та спеціального державного контролю: Державний комітет України по земельних ресурсах, підрозділи Міністерства аграрної політики України, зокрема радіологічна інспекція, Державна ветеринарна інспекція, Державна інспекція по заготівлі і якості продукції, Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин і обладнання, Державна насінна інспекція та ін. Всебічну перевірку виробництва зобов’язані здійснювати головні і провідні спеціалісти управлінь сільського господарства.

Основні завдання контролю і ревізії виробничої діяльності:

•   вивчення обґрунтованості планування виробничої програми;

•   перевірка виконання виробничих завдань;

•  аналіз і економічна оцінка нових технологій, організаційно-технічних заходів і маркетингової діяльності;

•   перевірка виконання статутної діяльності;

•   контроль  за раціональним  використанням  землі  та  інших природних ресурсів;

•   перевірка дотримання технології і організації виробництва;

• встановлення правильності  формування собівартості продукції, дотримання    лімітів, кошторисів витрат, виявлення перевитрат та встановлення їх причин;

•  перевірка повноти оприбуткування продукції, визначення розмірів її псування і втрат із різних причин;

•  виявлення приписок, нераціонального використання виробничих ресурсів, інших недоліків;

•  перевірка організаційної структури та управління виробництвом, виявлення   можливостей підвищення ефективності управління при скороченні затрат управлінської праці;

•  виявлення резервів збільшення виробництва продукції та підвищення його рентабельності;

•  перевірка правильності обліку витрат виробництва, калькуляції собівартості продукції, достовірності звітної інформації;

•    перевірка дотримання земельного законодавства;

•  встановлення законності, обґрунтованості  та економічної доцільності створення промислових виробництв і підсобних промислів.

Перевірку виробничої діяльності в процесі ревізії рекомендують здійснювати у такій послідовності: перевірка обґрунтованості планування виробничої програми; аналіз виконання виробничої програми і виявлення зон ризику, так званих вузьких місць, щоб зосередити увагу на більш глибокому вивченні причин невиконання плану і низького рівня ефективності виробництва; перевірка використання земельних ресурсів, поголів’я худоби; дотримання агротехнічних і зооветеринарних заходів і вимог, технології й правил виконання робіт; перевірка стану обліку та звітності, формування собівартості продукції. При комплексній ревізії кожний спеціаліст перевіряє окремі питання згідно із програмою перевірки. Контроль виробничої діяльності здійснюють на підставі річної звітності, бізнес-планів, виробничих завдань, технологічних карт, первинних документів із обліку робіт, виробничих витрат і оприбуткуванню продукції, регістрів бухгалтерського обліку (виробничих звітів ф. № 10.3а с.-г., 10.36 с.-г., 10.3 в с.-г., 10.3г с.-г., зведеної відомості ф. № 10.Зд с.-г. до журналу-ордера № 10.3 с.-г., журналу-ордера № 10.3 с.-г.), статистичної звітності, даних диспетчерського (оперативного), зооветеринарного, агротехнічного обліку. За всіх видів перевірки широко використовують прийоми візуального контролю, тобто збирають інформацію в процесі спостереження за виробничими процесами, обстеження робочих місць, а також прийоми економічного аналізу, зокрема, економіко-статистичнІ методи при виборі альтернативних оцінок і прогнозуванні перспективних рішень щодо нових технологій та форм організації виробництва.

загрузка...