Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання, джерела і послідовність ревізії.

Метою ревізії достовірності бухгалтерського обліку та звітності є з’ясування того, наскільки дані первинного документа відповідають дійсності за всіма реквізитами. Крім того, дуже важливо, наскільки правомірно ці дані знайшли своє відображення в облікових регістрах.

Джерелами даних такої ревізії є бізнес-план, первинні документи, звіти матеріально відповідальних осіб, графіки здавання звітів, регістри синтетичного та аналітичного обліку, нагромаджувальні відомості, статистична, оперативна, податкова, спеціалізована звітність; фінансова звітність, акти ревізій і перевірок.

Ревізія повинна складатись з таких питань: стан обліку та звітності; правильність відображення в бухгалтерському та податковому обліку результатів попередньої ревізії; відповідність показників балансу даним головної книги, регістрам синтетичного та аналітичного обліку, звітам і прикладеним до них документам; правильність проведення інвентаризації каси, матеріальних цінностей і розрахунків; правильність ведення обліку касових операцій; порядок ведення обліку витрат, собівартості продукції і фінансових результатів; стан дебіторської та кредиторської заборгованості; реальність статей балансу; стан розрахунків з бюджетом тощо.

Схема послідовності ревізії стану обліку і звітності:

 • Відповідність організації і методики ведення бухгалтерського, фінансового й управлінського обліку та складання фінансової звітності, затвердженим положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, плану рахунків, Інструкції про його застосування та іншим нормативним актам.
 • Правильність оформлення документами здійснених господар­ських операцій, достовірність документів, своєчасність і повнота відображення операцій у бухгалтерському обліку.
 • Наявність на документах грошового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру підписів керівника і головного бухгалтера.
 • Своєчасність і якість виробничих, товарних, матеріальних, авансових звітів, звітів касира та ін.
 • Правильність і своєчасність перевірки й бухгалтерської обробки документів і звітів матеріально відповідальних осіб бухгалтерією.
 • Своєчасність розгляду й затвердження документів і звітів керівником підприємства.
 • Правильність і своєчасність перевірки й бухгалтерської обробки документів і звітів матеріально відповідальних осіб бухгалтерією.
 • Своєчасність і якість ведення облікових регістрів.
 • Достовірність контролю за видачею й використанням доручень і своєчасність оформлення оприбуткування цінностей у підзвіт матеріально відповідальним особам.
 • Ефективність застосування комп’ютерних програм бухгалтерського обліку.
 • Своєчасність і якість складання фінансової звітності.
 • Своєчасність і ефективність інвентаризацій цінностей і розрахунків.
 • Стан архіву бухгалтерських документів і дотримання правил і термінів їх зберігання.
 • Обстеження структури бухгалтерії, постановки обліку і звітності.
 • Забезпеченість бухгалтерії нормативними матеріалами, положеннями, інструкціями, бланками документів і звітів.
 • Розстановка кадрів, підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії.
 • Система матеріальної відповідальності, укладання договорів із матеріально відповідальними особами про повну матеріальну відповідальність,
 • Пропускна система, охорона цінностей.
 • Використання прав і виконання своїх обов’язків головним бухгалтером.
загрузка...