Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання і джерела аналізу. Будова бухгалтерського балансу

У ринкових умовах повної господарської самостійності, коли підприємства діють на основі принципів . комерційного розрахунку, успіхи діяльності підприємства у вирішальній мірі залежать від його фінансового стану.

Фінансовий стан підприємства характеризує система показників, які визначають зміст і завдання аналізу:   „

 • склад і динаміка активів підприємства та джерел їх утворення;
 • фінансова стійкість підприємства;
 • платоспроможність і кредитоспроможність;
 • склад і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості;
 • оборотність оборотних активів;
 • ефективність використання активів.

Аналіз цих показників має виявити сильні і слабкі сторони фінансового стану підприємства, розробити конкретні заходи, які зміцнили б фінансову стійкість підприємства, усунули причину можливого банкрутства.

Джерелами аналізу фінансового стану підприємства є його фінансова звітність.

 • Баланс.
 • Звіт про фінансові результати.
 • Звіт про рух грошових коштів.
 • Звіт про власний капітал.
 • Примітки до річної фінансової звітності.
 • Дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку. Основним джерелом аналізу є бухгалтерський баланс. А тому,

щоб   зробити   змістовний   аналіз   фінансового   стану   підприємства, потрібно чітко знати будову балансу.

Статті активу балансу з аналітичною метою згруповано в такі три розділи.

 1. Необоротні активи.
 2. Оборотні активи.
 3. Витрати майбутніх періодів.

Основними статтями необоротних активів є основні засоби і незавершене будівництво. Основні засоби подано в оцінці за первісною і залишковою вартістю. У підсумок балансу включено оцінку за залишковою вартістю. До необоротних активів відносять також довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи та нематеріальні активи.

Оборотні активи - це оборотний капітал підприємства. Він завжди розміщений одночасно на різних стадіях кругообороту. Стадії кругообороту такі: виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська заборгованість і грошові кошти. Дебіторську заборгованість відображено окремо за товари, роботи і послуги (з виділенням резерву сумнівних боргів) та за розрахунками. Окремою статтею виділено векселі одержані. Грошові кошти відображено окремо в національній та іноземній валюті. Коло грошових коштів окремою статтею відображено поточні фінансові інвестиції, які за ступенем ліквідності прирівнюються до грошових коштів.

У третьому розділі активу відображено витрати майбутніх періодів. Це витрати на освоєння виробництва нових видів продукції, оплачені наперед податки та збори, суми передплати періодичних видань. Отже, витрати майбутніх періодів – це частина оборотних активів, яка вилучена з обороту.

Таблиця 1 Баланс СВК “Світанок”

Актив На початок

звітного

року

На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи
1 Нематеріальні активи:
1 залишкова вартість - -
1 первісна вартість - -
1 знос - -
1 незавершене будівництво 549 595
1 Основні засоби:
1 залишкова вартість 1836 2270
1 первісна вартість 4697 7231
1 знос (2861) (4961)
1 Довгострокові фінансові інвестиції:
1 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств ЗО 34
1 інші фінансові інвестиції
1 Довгострокова дебіторська заборгованість - -
1 Відстрочені податкові активи - -
1 Інші необоротні активр - -
1 Усього за розділом 1 2415 2415
2. Оборотні активи
1 Запаси:
1 виробничі запаси 629 655
1 тварини на вирощуванні та відгодівлі 158 131
1 незавершене виробництво 174 249
1 готова продукція 65 86
І товари - -
1 Векселі одержані - 1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
чиста реалізаційна вартість 52 46
первісна вартість 52 53
резерв сумнівних боргів (7)
і Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 2 2
за виданими авансами - 4
з нарахованих дохо іів - -
із внутрішніх розрахунків - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 18 7
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті - 15
в іноземній валюті - -
Інші поточні активи - -
Усього за розділом 2 1098 1195
3. Витрати майбутніх періодів - -
Баланс 3513 4094
Пасив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Власний капітал
1 Статутний капітал 3 3
1 Пайовий капітал 1876 2045
1 Додатковий вкладений капітал - -
1 Інший додатковий капітал 1017 1674
1 Резервний капітал - -
1 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - (-59)
1 Неоплачений капітал (1) (1)
1 Вилучений капітал
Усього за розділом 1 2895 3662
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
1 Забезпечення виплат персоналу - -
Інші забезпечення - -
1 Цільове фінансування - -
Усього за розділом 2 - -
3. Довгострокові зобов’язання
1 Довгострокові кредити банків - -
Інші довгострокові фінансові зобов’язання - -
Відстрочені податкові зобов ‘язання 50 -
Інші довгострокові зобов ‘язання 58 1
Усього за розділом 3 108 -
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 196 225
Поточні зобов’язання за розрахунками: - -
з одержаних авансів - -
з бюджетом 44 65
з позабюджетних платежів 17 -
зі страхування 62 61
з оплати праці 190 72
з учасниками - -
із внутрішніх розрахунків - -
Інші поточні зобов’язання 1 9
Усього за розділом 4 510 432
5. Доходи майбутніх періодів - -
Баланс 3513 4094         1

Керівник___________         Головний бухгалтер

У пасиві балансу відображено наявність і склад джерел утворення активів підприємства. Статті пасиву з аналітичною метою згруповано в п’ять розділів.

 1. Власний капітал.
 2. Забезпечення наступних витрат і платежів.
 3. Довгострокові зобов’язання.
 4. Поточні зобов’язання.
 5. Доходи майбутніх періодів.

Джерела утворення активів підприємства поділяються на власні і залучені. Основним джерелом власних активів є власний капітал (1 розділ пасиву). Другий і п’ятий розділ пасиву – це джерела утворення оборотних активів, які прирівнюються до власних. Адже забезпечення наступних витрат і платежів – це насамперед суми нарахованого резерву на покриття витрат на оплату майбутніх відпусток працівників, а доходи майбутніх періодів – це одержані авансові орендні платежі за здані в оренду основні засоби тощо.

У третьому і четвертому розділах пасиву (“Довгострокові зобов’язання” та “Поточні зобов’язання”) відображено джерела залучених коштів, якими користується підприємство.

У табл. 54 подано баланс СВК “Світанок”, на основі якого зроблено аналіз усіх показників фінансового стану підприємства.

загрузка...