Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Заходи щодо підвищення родючості грунтів

З найдавніших часів і до наших днів земля є основою існування людського суспільства. Як би не змінювалися історичні епохи, земля завжди була найважливішим первинним фактором виробництва сільськогосподарської продукції, матеріальною основою життя. Вона служить також просторовим базисом для розміщення виробничих сил і розселення людей, і в найближчій перспективі, не дивлячись на колосальні успіхи НТП, досягнення біології, хімії, генної інженерії, земельні ресурси залишаються фундаментом людської цивілізації.

Основою розв’язання екологічної і продовольчої проблем в аграрному секторі економіки є підвищення родючості земельних ресурсів, збільшення їх продуктивності . Виділяють такі види родючості: природна, штучна, економічна.

Природна родючість є результатом геологічних, кліматичних, ґрун­тоутворювальних процесів, що відбуваються протягом багатьох тисяч років. Від природної родючості, наявності в ґрунті поживних речовин залежить вихід продукції.

Реалізація природної родючості ґрунту залежить від самої людини, рівня агрокультури, розвитку виробничих сил. Використання цих факторів дозволяє суттєво збільшити початкову природну родючість землі. Створюється додаткова родючість, що цілком залежить від антропогенних впливів. Ця складова родючості визначається як штучна.

Сукупність природної (рл) і штучної (Р  ) родючості створює еконо-

мічну родючість ), що відображає властивість землі продукувати

біомасу:

-” ‘” •     -••••’•• р =р +р .              • ‘;

Кількісно економічна родючість — це виробництво сільськогоспо­дарської продукції на одиницю площі або врожайність.

Проблемою в сільському господарстві більшості країн світу і нашої країни стало падіння природної родючості ґрунтів.

Тип відновлення природної родючості визначає і еколого-економіч-ний тип розвитку сільського господарства, ступінь його стійкості.

Виділяють три типи відновлення:

1. Неповне,    звужене    відновлення    природної    родючості,    або природоємкий тип  ведення  сільськогосподарського  виробництва,  при якому спостерігається зменшення сільськогосподарського виробництва;

2.  Просте відновлення природної родючості, або природоохоронний тил сільськогосподарського виробництва;

3. Розширене   відновлення   природної   родючості,   або   природо-поліпшуючий тип сільськогосподарського виробництва.

Перший тип відновлення природної родючості відповідає техногенному типу розвитку аграрного сектору. Другий і третій типи відновлення – стійкому розвитку.

Нараз в країні і в світі, в теорії і на практиці основна увага приділя­ється проблемі відновлення природної та економічної родючості. Орієнта-

ція на відновлення (просте або розширене) лише економічної родючості може призвести до вкрай несприятливих екологічних і економічних нас­лідків. На це вказує 20…30-річний досвід багатьох регіонів колишнього СРСР. Спочатку ріст врожайності, а потім її стабілізація або зниження відбувалися при значному зростанні застосування штучних засобів і одно­часно витратах капітальних запасів ґрунтової родючості, які супроводжу­валися деградацією земель. Таким чином, спроби компенсувати зниження природної родючості за рахунок зростання штучної родючості виявилися малоефективними. По мірі зниження природної родючості, деградації агроекосистем у багатьох районах результативність техніки, мінеральних добрив, пестицидів стає все меншою.

На думку багатьох вчених-грунтологів, ріст застосування штучних засобів виробництва маскує падіння природної родючості. Наприклад, ряд спеціалістів вважає, що мінеральні добрива — це взагалі штучний засіб сьогоднішнього дня, а не довготривалий захід, спрямований на поліпшення грунту, у зв’язку з чим широке застосування мінеральних добрив призводить до розкладання ґрунтових резервів і приховує падіння їх природної родючості, про що, зокрема, свідчить зменшення запасів гумусу в розораних ґрунтах.

Сподівання на те, що техніка, добрива, пестициди зможуть безмежно підвищувати родючість ґрунтів і врожайність вирощуваних культур, призвело до застою в розвитку агрокультури, ігнорування природних особливостей землі.

загрузка...